Späť

Mobility vysokoškolských študentov v kontexte skvalitňovania vzdelávacieho systému vysokého školstva

Slovensko sa vstupom do Európskej únie stalo súčasťou Európy nielen z geografického hľadiska. Kvalita vysokého školstva už nie je posudzovaná len z nášho, vnútorného pohľadu, ale aj z pohľadu minimálne európskeho. Slovenský vzdelávací systém je oproti priemeru Európskej únie výrazne podfinancovaný, čo tiež indikuje, že Slovensko nemá veľký potenciál na rast vzdelanosti a kvality vysokého školstva.

Spomedzi krajín V4 nemá Slovensko ani jednu vysokú školu v rebríčku najlepších svetových univerzít, a pozorujeme tiež malý záujem zo strany zahraničných študentov o štúdium na Slovensku. Pri porovnaní s členskými krajinami V4 môžeme badať výrazný rozdiel v mobilite študentov. V Čechách predstavuje mobilita študentov iba jednu tretinu hodnoty na Slovensku, a to i napriek vyššiemu počtu študentov. Aj tento fakt môže vypovedať o kvalite vzdelávania, študenti cítia potrebu odísť za kvalitnejšou vzdelávacou inštitúciou do zahraničia. Vyššia mobilita vysokoškolských študentov by mohla povzbudiť príliv zahraničných poznatkov a skvalitnenie systému vysokého školstva. Príspevok reflektuje výsledky národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Celý článok si prečítate tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.