Späť

Možno naštartovať ekonomiku prepájaním praxe s vysokými školami?


Prepájanie vzdelávania s praxou je v súčasnosti na Slovensku opäť aktuálnou otázkou najmä v súvislosti s oživovaním ekonomiky, resp. s  prehodnocovaním či rozširovaním aktivít už zabehnutých spoločností. Do popredia sa dostáva napríklad v súvislosti s budovaním centier poskytujúcich služby s vyššou pridanou hodnotou, centier zameraných na  starostlivosť o zákazníkov a radom iných potrieb. Pre väčšinu z nich je totiž typické zostavovanie veľkých tímov, v ktorých nachádzajú uplatnenie primárne mladí ľudia.
 
Mnohé spoločnosti preto aj s využívaním alebo zapojením do rôznych programov financovaných z európskych fondov pripravujú pre  vysokoškolákov alebo čerstvých absolventov rôzne programy, v ktorých sa spájajú učebné plány a praktická výučba s praxou. Ich základom je identifikovanie účastníkov, predovšetkým mladých ľudí s vysokým potenciálom, do ktorých sa potenciálnemu alebo súčasnému zamestnávateľovi „oplatí“ investovať. Druhou fázou je vlastná realizácia programu, ktorá je pri profesionálnom prístupe prepracovaným a prísne riadeným procesom. Veľmi úspešne funguje národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (www.vysokoskolacidopraxe.sk). Je spolufinancovaný v rámci OP Vzdelávanie z európskych zdrojov a jedným z jeho cieľov je systémovo prepájať vysokoškolské vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce. Projekt prostredníctvom siete spolupráce napomáha tomu, aby študenti mohli už počas štúdia využiť nadobudnuté vedomosti v podnikovej praxi.
 
Programy spájajúce vzdelávanie s praxou sú časté napríklad vo finančnom sektore, v poradenstve, IT sektore či vo výrobnom sektore – jednoducho tam, kde sa do rozvoja ľudského kapitálu investuje väčšie množstvo finančných prostriedkov, času a energie. Hoci neraz ide najmä o zahraničné korporácie, z tejto skupiny nemožno vylúčiť ani čisto slovenské spoločnosti, ktoré dávno vyrástli z lokálnych podnikateľských chorôb a v súčasnosti sa správajú ako štandardné spoločnosti neraz nadregionálneho významu.
 
Pokiaľ ide o úspech programov prepájajúcich vzdelávanie s praxou, aby boli užitočné pre študentov i pre firmy, ich obsah by mal v prvom rade vychádzať z toho, čo majú riešiť. Spoločnosť, ktorá chce takéto programy využívať, musí v prvom rade identifikovať, čo chce pomocou nich dosiahnuť. Ak sa definuje cieľ, treba spoznať, akou cestou sa k nemu možno dopracovať. To znamená nájsť taký spôsob, aby sa jeho účastníci vytrénovali do takej miery, že splnia očakávania. Až tretia fáza je vyhľadanie a výber účastníkov programu, potom nasleduje jeho implementácia a na koniec prichádza „zbieranie úrody“. V každom bode sa musia obidve strany – to znamená firma i študenti, resp. absolventi, správať želaným spôsobom. Je nemožné definovať, čo má takýto program ponúkať. Úplne inak bude postavený v IT sektore ICT, iný bude vo  finančnom alebo výrobnom sektore. Dôležité je vedieť, že celý proces má kľúčové fázy, v ktorých sa musí zadávateľ i účastník stretnúť  v pravom okamihu a nasadení.
 
Pre dlhodobé fungovanie je dôležité, aby iniciatíva vychádzala aj od  zástupcov súkromného sektora, teda od zamestnávateľov nezávisle od  veľkosti. Následne by do hry mali vstúpiť aj profesijné organizácie alebo zamestnávateľské zväzy a premyslená štátna koncepcia, najmä vstup rezortov školstva, financií, hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny. V neposlednom rade musia participovať vzdelávacie inštitúcie, pričom nejde len o štátne školy, ale aj o súkromný sektor, ktorý napríklad podľa skúseností v Nemecku či Rakúsku zohral v tomto smere významnú rolu. Úspech je podmienený zhodou všetkých strán.
 
Z hľadiska záujmu zo strany mladých ľudí je to jednoznačné: možnosť zúčastniť sa na programe, ktorý študentovi alebo čerstvému absolventovi ponúka šancu hlbšie nahliadnuť do praxe, je z pohľadu účastníkov, najmä mladých ľudí, veľmi atraktívna. Mladí ľudia vedia oceniť vysokú prepracovanosť programov tohto typu a ich prínos pre ich ďalší profesijný i osobnostný rast, a tým perspektívu. Tam, kde sa identifikuje potenciál, podchytí sa cez motiváciu a vďaka programu sa vhodnými spôsobmi rozvinie želaným smerom. Je to extrémne zaujímavé a spoločnosti, ktoré poskytujú takýto druh rozvoja, sú preferované, vyhľadávané a majú vysoký rating u mladých ľudí, ktorí si hľadajú uplatnenie na trhu, uvedomujúc si, že sú na začiatku kariéry a že si potrebujú vybudovať pevné základy a previazať teoretické vedomosti s praxou. Ďalším nezanedbateľným prínosom môže byť aj to, že časť od  začiatku kariéry úspešne naštartovaných mladých ľudí sa po čase môže vydať na cestu vlastného podnikania, čo je pre ekonomiku krajiny ďalším zdravým a želaným impulzom.


Autorka: Jana Hyžová


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.