Späť

MŠVVŠ s partnermi pripravuje stratégiu pre mládež na najbližšie roky

Problémami nastupujúcej generácie a ich riešením sa zaoberá dvojdňová konferencia o mládeži, ktorá sa dnes začala v Bratislave.

Problémami nastupujúcej generácie a ich riešením sa zaoberá dvojdňová konferencia o mládeži, ktorá sa dnes začala v Bratislave. Organizuje ju Slovenský inštitút mládeže Iuventa s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.

"Je to významná a dôležitá konferencia, na ktorej sa zhodnotí obdobie rokov 2009-2014 v práci s mládežou a prediskutuje pripravovaná stratégia do roku 2020. Je tu priestor pre rôzne podnety na podporu práce s mládežou v rôznych oblastiach. Do piatich rokov potrebujú zamestnávatelia 320.000 absolventov škôl, z toho 80.000 s vysokoškolským vzdelaním. Čiže, ročne potrebuje naša spoločnosť 44.000 mladých ľudí v rôznych odvetviach. Čo je dobré, treba rozvíjať, čo je zlé, treba dať do útlmu," povedal v príhovore minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič.

Zároveň uviedol, že je potrebné zmeniť zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý nezodpovedá modernej súčasnosti aj v rámci neformálneho vzdelávania. Preto sa chcú poučiť z dobrých skúseností iných krajín, ktoré sú v tomto dlhodobo úspešné. Takou krajinou je podľa neho Fínsko a  MŠVVŠ pripravuje stretnutie s jeho expertmi.

O potrebe užšej spolupráce zamestnávateľov so školami hovoril minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. "Mladí čakajú na príležitosť uplatniť sa. Máme vysokú, takmer 34-percentnú nezamestnanosť mladých. Musíme im vytvárať vhodné podmienky, je tu potreba mať dobre pripravených mladých ľudí," konštatoval Malatinský.

Na zvyšujúcu sa nevhodnú životosprávu a málo pohybu u mladej generácie upozornil riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Mário Mikloši: "Takmer 40.000 detí fajčí denne, alarmujúco vzrastá aj ich holdovanie alkoholu. Naopak, klesajú pohybové aktivity a pribúda obezita u mladých ľudí. Zdravie je dôležitá súčasť vzdelávacieho procesu."

Program konferencie pokračuje prácou v skupinách. V nich účastníci z celého Slovenska prezentujú príklady dobrej praxe. Venujú sa aj príprave stratégie na ďalšie roky, ktorá obsahuje deväť tém. Okrem vzdelávania aj zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť, participáciu, dobrovoľníctvo, mládež a svet, sociálne začleňovanie, zdravie a životný štýl a prácu s mládežou.

Podľa údajov Štatistického úradu SR k 30. júnu 2013 mala naša republika 5.410.836 obyvateľov, z toho 1.963.986 ľudí vo veku do 30 rokov. Teda viac ako 36 percent obyvateľov patrí do kategórie mládež. Slovensko sa nachádza na šiestom mieste krajín Európskej únie s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí (33,60 percenta). Takmer každý tretí mladý človek vo veku 18 až 30 rokov je denný fajčiar (39 percent mužov, 26 percent žien). Vandalizmus, záškoláctvo, fyzické konflikty a šikanovanie medzi žiakmi aj verbálne útoky žiakov voči učiteľom patria medzi najčastejšie a najzávažnejšie vnímané problémy v školách.


Prevzaté z http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/msvvs-strategia-pre-mladez/9452-clanok.html


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.