Späť

Na Slovensku je priveľa vysokých škôl, nie sú dosť kvalitné

Podľa Akreditačnej komisie je na  vysokých školách priveľa študijných programov a chýbajú kvalitní ľudia, ktorí by ich zabezpečovali.

Na počet obyvateľov je na Slovensku priveľa vysokých škôl, ktoré neposkytujú dosť kvalitné vzdelanie. Aj preto odchádzajú najlepší študenti do zahraničia. Takáto dlhodobá situácia môže mať vážne dôsledky pre budúcnosť znalostnej ekonomiky, kultúry štátu a výskumu. Akreditačná komisia to uviedla v správe o svojej činnosti za obdobie od začiatku roka 2012 do konca minulého roka.

Všetky porovnania slovenských vysokých škôl so svetom podľa medzinárodne akceptovaných indikátorov naznačujú, že ich kvalita nie je na požadovanej úrovni, píše komisia v správe. "Jedno z hodnotení poskytuje napr. aj SCIMAGO. Podľa tejto databázy naviazanej na databázu SCOPUS je napr. v zozname hodnotených vysokých škôl zo Slovenska len päť univerzít, z Českej republiky až 17," tvrdí AK, ktorá je poradným orgánom vlády a dohliada na kvalitu vysokých škôl.

"Z pohľadu ministerstva počet vysokých škôl má len okrajový vplyv na  kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Podstatnejší vplyv má štruktúra vysokoškolského vzdelávania a personálne a finančné zabezpečenie študijných programov," argumentuje ministerstvo školstva v predkladacej správe k materiálu. AK má podľa rezortu možnosť prostredníctvom kritérií akreditácie nastaviť podmienky vstupu pre poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania, a tým prirodzene regulovať ich počet.

Podľa AK je na vysokých školách navyše priveľa študijných programov a  chýbajú kvalitní ľudia, ktorí by ich zabezpečovali. "Toto vyvoláva tlak na nízke kritériá na vymenovacie konanie pre získanie titulu profesor, ktoré v mnohých odboroch ani zďaleka nezodpovedajú medzinárodným kritériám," píše sa v správe. Medzi vysokými školami naopak chýbajú také, kde by bakalárske štúdium bolo priamo zamerané na prax.

Akreditačná komisia odporúča obmedziť masové vzdelávanie na  druhom stupni a zdôrazniť význam bakalárskych programov, ktoré sú orientované prioritne na prax, s dôrazom na praktické znalosti a  zručnosti absolventa.
"Absolventi takýchto uzavretých bakalárskych programov by nemali priamy prístup na vyšší stupeň vzdelávania, ale nevyžadovalo by sa od nich absolvovanie teoretických základov v takom rozsahu, ako u študentov pokračujúcich na druhom stupni," napísala AK v správe.

Ministerstvo očakáva, že Akreditačná komisia navrhne osobitné kritériá pre profesijne orientované bakalárskej študijné programy, ktoré budú zamerané na posilňovanie väzby vysokoškolského vzdelávania na trh práce," uviedol rezort. Podporuje tiež Akreditačnú komisiu v tom, aby vyžadovala od vysokých škôl náročné kritériá pri vymenúvaní profesorov založené vo výskumnej činnosti a dostatočne náročné kritériá pri habilitačnom konaní.

Vláde komisia odporúča, aby zvýšila percento HDP na podporu vedy a  výskumu, finančne posilnila grantové programy zriadené na podporu výskumu. Podľa AK treba zmeniť súčasné financovanie podľa počtu študentov, zvýšiť kontrolu priamej výučby neohlásenými návštevami členmi komisie, znížiť celkový počet bakalárskych programov a zvážiť zavedenie maximálneho počtu študentov pre niektoré študijné programy.

Prevzaté z http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/vysoke-skoly-na-slovensku/9277-clanok.html


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.