Späť

Nezamestnaní študenti: Aké majú možnosti na trhu práce?

Študenti po absolvovaní štúdia si často nevedia nájsť prácu. Situácia sa v posledných rokoch iba zhoršuje. Situácia by sa však mala zmeniť a mladí nezamestnaní by si po skončení školy alebo evidencii na  úrade práce mali do štyroch mesiacov nájsť prácu.

Až 65-tisíc mladých ľudí do 25 rokov bolo ku koncu decembra evidovaných na slovenských úradoch práce. Proti vysokej miere nezamestnanosti mladých chce bojovať vláda viacerými opatreniami. Mladým by mali byť poskytnuté poradenské služby a úrady práce majú zabezpečiť vhodné zamestnanie. Dvadsaťpäťroční nezamestnaní by mali dostať aj kvalitnú ponuku ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže, a to v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo skončenia formálneho vzdelania.  

Veľké  zmeny sa chystajú nielen vo forme rôznych opatrení a projektov, ale úprava sa chystá aj v troch zákonoch z rezortu školstva.  Zmena by mala nastať v zákone o odbornom vzdelávaní a v zákone o službách zamestnanosti.


Opatrení na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí je viacero:
 1. Národný implementačný program Záruky pre mladých ľudí
  Na tento program budú podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyhradené finančné prostriedky vo výške 72,2 milióna eur vyčlenené z európskych zdrojov.  Peniaze budú využité na informačné a poradenské služby pre voľbu povolania a výber zamestnania, vzdelávanie a prípravu pre trh práce, absolventskú prax, či na dopytovo-orientované projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí na Slovensku.
   
 2. Národný projekt na podporu tvorby pracovných miest
  Rezort práce spustil tento projekt ešte v novembri 2012. Vyčlenených bolo 70 miliónov eur a v septembri 2013 bolo alokovaných ďalších 11 miliónov eur na podporu zamestnanosti ľudí do veku 29 rokov. Ľudí, ktorí boli najmenej jeden mesiac na úrade práce mohol zamestnávateľ zamestnať, pričom pracovné miesto musel udržať po dobu 6 mesiacov.
   
 3. Šanca pre mladých na zamestnanie
  Ministerstvo práce vytvorilo projekt na vytváranie ďalších pracovných miest z eurofondov. Ak príjme zamestnávateľ na plný úväzok mladého človeka, ktorého zamestná na minimálnu dobu 12 mesiacov, dostane za neho príspevok počas celej doby zamestnania. Spolu s ďalšou aktivitou bolo na projekt vyčlenených až 45 miliónov eur.
   
 4. Poradenstvo pre mladých nezamestnaných
  Štát bude táto služba stáť 6,5 milióna eur ročne. Peniaze budú dostávať poradcovia mladých nezamestnaných, ktorí ich majú koučovať pri prechode do sveta práce a radiť im pri výbere vhodnej ponuky zamestnania.
   
 5. Podpora  start-upov
  Na podporu inovatívnych podnikateľských zámerov pôjde od budúceho roka 10 miliónov eur, ktoré by sa mali získať z eurofondov. Dotácia však bude určená iba pre mladých do 25 rokov. Už teraz funguje projekt Jeremy, cez ktorý sa podporujú mladí podnikatelia a start-upy.
   
 6. Absolventská prax
  Absolventská prax je určená pre absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí sú registrovaní na úrade práce. Absolvent musí byť v evidencii nezamestnaných vedený najmenej jeden mesiac. Potom tri až šesť mesiacov pracuje v konkrétnej firme v rozsahu 20 hodín týždenne.  Počas trvania absolventskej praxe môže úrad práce poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok na výkon absolventskej praxe. Zamestnávateľ zamestnáva študentov do veku 26 rokov na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Najdlhšie však môže uzatvoriť zmluvu na dvanásť mesiacov.

Pre mladých nezamestnaných sa chystajú aj ďalšie projekty.Do konca marca má pripraviť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny návrhy projektov, ktoré zabezpečia pre mladých ľudí do 25 rokov veku šancu na  zamestnanie alebo šancu na prax, druhú šancu na vzdelanie (na ukončenie základnej školy, resp. na získanie kvalifikácie), prípravu na  začatie samostatnej zárobkovej činnosti a podporu poradenstva a pomoc mladým ľuďom pri ich prechode zo školy do zamestnania.

Foto: Photl.com, Zdroj: TASR; SITA; Text: ami 

Prevzaté z http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100323/1377212/Nezamestnani-studenti--Ake-maju-moznosti-na-trhu-prace-


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.