Späť

Odborná prax ako súčasť medziodborového študijného programu

Ivan K.R. Haverlík,[1] Viera Haverlíková[2]

1. ODBORNÁ PRAX PRE BIOMEDICÍNSKYCH FYZIKOV

Práve pred dvadsiatimi rokmi bolo na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v spolupráci s Lekárskou fakultou UK otvorené medziodborové štúdium Biomedicínska fyzika. Po piatich rokoch toto náročné štúdium úspešne ukončilo prvých pätnásť absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Odvtedy každoročne končia nepretržite ďalší absolventi.
Toto medziodborové štúdium sa uskutočňuje zároveň na oboch uvedených fakultách Univerzity Komenského. Absolventi získajú počas štúdia rozsiahle vedomosti z matematiky, fyziky, informatiky, teoretických a praktických predmetov medicíny, medicínskej etiky a psychológie a tiež základov metodológie vedeckej práce a špeciálne poznatky z rozličných aplikácií teoretických a experimentálnych metód a prístupov k riešeniu biomedicínskych problémov. Na konci prvého päťročného cyklu bolo pri jeho vyhodnotení konštatované, že na FMFI získali študenti poznatky o biofyzikálnych princípoch existencie živých organizmov, neinvazívnych fyzikálnych vyšetrovacích a liečebných prístupoch, metódach spracovania biosignálov a o medicínskom zobrazovaní, spôsoboch aplikácie počítačov a informačných systémov v medicíne. Na LF UK získali študenti poznatky o morfológii a funkciách jednotlivých orgánov a tkanív ľudského organizmu, vzniku a priebehu morfologických a funkčných zmien v chorom ľudskom organizme, z medicínskej etiky a psychológie a lekárskej terminológie v latinskom jazyku. Na základe svojho vzdelania si biomedicínski fyzici našli uplatnenie predovšetkým v tých medicínskych odboroch, kde je nevyhnutná spolupráca lekára s fyzikom.

Neskoršie čiastočné úpravy náplne štúdia vychádzali najmä z programu Svetového programu lekárskej fyziky biomedicínskeho inžinierstva, ktorý sa uskutočnil v Chicagu v roku 2000.

Celý článok nájdete tu.


[1] Doc.RNDr. Ivan K.R. Haverlík, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, odd. biomedicínskej fyziky
[2] Doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., Lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.