Späť

Odliv mozgov - Slováci študujú a pracujú v zahraničí

Už dlhšiu dobu sa hovorí o tom, že najlepší študenti vysokých škôl zo Slovenska odchádzajú a hľadajú svoje uplatnenie v zahraničí. Každý rok rastie aj podiel vysokoškolákov študujúcich v zahraničí. V roku 2012 išlo už o takmer
15% slovenských študentov. Naspäť, na Slovensko, sa podľa odhadov vracia približne polovica. Dochádza tak k tzv. odlivu mozgov, (z anglického brain drain), čo je fráza, ktorá označuje odliv inteligencie, tzn. vzdelaných kvalifikovaných ľudí.

Cieľom tejto štúdie je odliv mozgov zo Slovenska zmapovať, popísať a analyzovať. V prvej časti sa zameriame na vývoj počtu študentov a absolventov študujúcich a absolvujúcich zahraničné vysoké školy. Ukážeme si, do ktorých krajín hlavne mladí Slováci smerujú a porovnáme vývoj počtu študentov a absolventov v zahraničí s vývojom počtu študentov a absolventov na Slovensku. Nie je žiadnym tajomstvom, že najviac mladých Slovákov smeruje do Českej republiky. Preto sa v analýzach špeciálne zameriame na vývoj počtu slovenských študentov a absolventov na českých vysokých školách.

V druhej, najrozsiahlejšej časti využijeme výsledky dvoch veľkých prieskumov absolventov vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike. Podrobne popíšeme ako sa líši charakteristika populácie slovenských absolventov na českých vysokých školách podľa toho, či sa po absolvovaní vysokej školy vracajú späť na Slovensko, alebo si hľadajú prácu v Čechách, či inde v zahraničí. Tieto skupiny porovnáme s českými absolventmi vysokých škôl a tiež s absolventmi slovenských vysokých škôl. Do analýzy zahrnieme odbor štúdia, sociálne zázemie, štúdium strednej školy, hodnotenie absolvovaného vysokoškolského štúdia a uplatnenie na trhu práce

V tretej časti sa budeme venovať otázke ktorí Slováci sa uplatňujú na trhu práce v Českej republike. Ukážeme si aké majú príjmy, koľko pracujú, aká je ich rodová a veková štruktúra, v ktorých regiónoch pracujú a v ktorých odvetviach a povolania sa najčastejšie uplatňujú.

Vo štvrtej časti sa zameriame špeciálne na Slovákov pracujúcich v kvalifikovaných povolaniach na českom trhu práce, na to aké majú príjmy a v akom pomere sú ich príjmy v porovnaní s priemernými príjmami v Českej a Slovenskej republike.

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.