Späť

Podpora podnikania a rozvoj podnikateľského myslenia na národnej úrovni

Podpora podnikania na Slovensku je v súčasnosti zastrešená najmä Ministerstvom hospodárstva SR, ktorého funkcia je koordinácia aktivít v  oblasti podpory a strategický rozvoj podpory podnikania a zohráva tak kľúčovú úlohu.  Samotnú realizáciu podporných programov zabezpečujú ďalšie agentúry, inštitúcie alebo združenia. Tieto organizácie môžu mať národnú alebo regionálnu pôsobnosť. Medzi najvýznamnejšie inštitúcie v  tejto oblasti patrí Slovak Business Agency.

Táto organizácia zabezpečuje implementáciu programov podpory podnikania a zároveň plní úlohy aj v oblasti informovania podnikateľov, realizuje programy poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov a  zabezpečuje aj pomoc pre záujemcov o podnikanie.

V jednotlivých regiónoch pôsobia organizácie, ktoré majú najmä regionálny rozmer pôsobenia, dobre poznajú a majú zmapovaný daný región a  preto aj ich aktivity sa líšia v závislosti od potrieb daného regiónu. Tieto organizácie často pôsobia ako vykonávatelia programov podpory podnikateľov, ale majú aj svoje vlastné programy a projekty na podporu podnikania a podnikateľského myslenia v danom regióne. Medzi takéto organizácie patria:

  • regionálne poradenské a informačné centrá,
  • podnikateľské inovačné centrá,
  • centrá prvého kontaktu.

Zoznam a rozmiestnenie týchto centier na Slovensku je možné vidieť na nasledovnom odkaze.

V oblasti podpory inovatívneho podnikania a technologického transferu zohráva významnú úlohu Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

CVTI SR zabezpečuje prevádzku Národného portálu pre transfer technológií (nptt.sk), ktorý je súčasťou Národného systému podpory transferu technológií a bol vybudovaný v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na  Slovensku.

Ďalšou významnou aktivitou je národný projekt “Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti”, ktorý ma za cieľ prispieť k efektivite vzdelávania, podporiť inovatívne formy vzdelávania a vytvárať tak priestor pre realizáciu nápadov a spolupráce.

Okrem organizácií, ktoré sú do určitej miery podporované štátom, existujú v regiónoch s vysokým potenciálom aj organizácie, ktoré vznikli na základe dopytu po službách pre záujemcov o podnikanie a inovatívne start-up a spin-off firmy.

Najvýznamnejším takýmto centrom je The Spot v Bratislave, ktorý je zameraný na podporu start-upov najmä v oblasti IKT. Okrem coworkingového priestoru poskytuje aj poradenstvo spojené s realizáciou nápadu, expertné poradenstvo v technických oblastiach, vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností a pomoc pri získavaní počiatočného kapitálu. Ich najvýznamnejšou aktivitou v súčasnosti je prvý akcelerátor na  Slovensku – Booster, ktorý je realizovaný v rámci iniciatívy CEED Tech. V rámci tohto akcelerátora je príležitosť pre tímy rozvinúť svoj nápad až na medzinárodnú úroveň.

V Bratislave okrem toho pôsobia aj ďalšie centrá, ako napríklad – Connect – coworkingové centrum, zamerané na rozvoj zručností, sieťovanie a rozvoj inovatívneho podnikania a v súčasnosti začína svoju činnosť aj Impact HUB Bratislava, ktorý je zameraný najmä na podporu sociálnych projektov.

V Žilinskom kraji je najvýznamnejším subjektom v oblasti podpory podnikania VTP Žilina, ktorý dlhodobo od roku 2001 spolupracuje so  Žilinskou univerzitou a najvýznamnejšími firmami z regiónu na podpore inovácií, inovatívnych firiem a podpore podnikania. Medzi najúspešnejšie aktivity patrí Start-up program na Žilinskej univerzite, Startup Weekend Žilina, prevádzkuje technologický inkubátor a v súčasnosti spolupracuje na otvorení  inšpiratívneho priestoru pre start-upy a  podnikateľov – Banka Žilina.

Na národnej úrovni hrá významnú úlohu Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Jedná sa o združenie, ktoré svojim členom poskytuje priestor pre vzájomnú spoluprácu a vzdelávanie. Toto združenie prevádzkuje aj portál podnikajte.sk, kde sa nachádza množstvo zaujímavých informácií pre záujemcov o podnikanie, ale aj existujúcich podnikateľov.

Najúspešnejšou aktivitou, ktorú toto združenie realizuje je organizácia najväčšej súťaže podnikateľských nápadov na Slovensku – Podnikateľský nápad roka. V aktuálne realizovanom ročníku bolo prihlásených viac ako 400 podnikateľských nápadov z celého Slovenska, tie najlepšie boli ocenené a kvalita zúčastnených tímov a podnikateľských nápadov je každý rok lepšia.

Podnikatelia a zamestnávatelia sú v súčasnom svete najvýznamnejší tvorcovia hodnôt, bojovníci proti kríze a sú najvýznamnejším prvkom v  regionálnom rozvoji. Preto je potrebné podporovať podnikanie a  podnikateľské myslenie na národnej ale aj na regionálnej úrovni.
 

Prevzaté z http://inovacie.regionzilina.sk/inovacie/1986/podpora-podnikania-a-rozvoj-podnikatelskeho-myslenia-na-narodnej-urovni/


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.