Späť

Podpora trendov vo vzdelávaní pre 21.storočie

Kľúčové kompetencie pre 21.storočie

Za principiálne kompetencie, ktorými má disponovať človek pre  uplatnenie sa v spoločenskom a pracovnom prostredí v 21. storočí, sa považuje efektívny transfer zručností a vedomostí. Register spoločných kompetencií, ktoré majú univerzálnu hodnotu a sú civilizačným produktom mnohých storočí, odráža dôležité dimenzie v individuálnych kompetenciách jednotlivca. Univerzálnym kompetenciám sa pripisuje oveľa väčší význam a váha v porovnaní s kompetenciami, ktoré sú v každej epoche definované ako moderné, unikátne a aktuálne pre súčasnosť.

Významný rozdiel a podstatný prielom v oblasti formovania nových univerzálnych kompetencií pre 21. storočie podnietilo masívne rozšírenie digitálnych technológií, ktoré umožňujú jednotlivcom komunikovať a vymieňať si informácie, navyše vyžadujú kompetencie spojené so  schopnosťou pracovať s informáciami v rôznych formách na vykonávanie činností v rozmanitom prostredí – pri riešení zložitých úloh v škole, efektívnej realizácii výkonov na pracovisku, zabezpečovaní domácich činností, spoločenskej komunikácii v sociálnych sieťach.
 
Národný projekt a jeho korelácia s trendmi vo vzdelávaní

Výnimočnú príležitosť na podporu trendov vo vzdelávaní pre 21. storočie a riešenie perspektívy absolventov univerzít prináša národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorého misiou je zefektívnenie systému vzdelávania a jeho symbolom sú vysoké školy ako „motory“, ktoré by mali pripraviť študentov univerzít tak, aby boli schopní prinášať nové nápady, produkty a technológie uplatniteľné v konkurenčnom prostredí. Národný projekt, do ktorého sú zapojené slovenské univerzity, technologické a vývojové centrá a produkčné firmy rieši Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI). Projekt s finančným rozpočtom 17 miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu, operačného programu Vzdelávanie v rokoch 2014-2015 plní principiálne ciele zamerané na  zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho dve hlavné aktivity sú koncentrované na účinné prepojenie slovenských vysokých škôl s praxou a na transformáciu vzdelávania, ktorá vychádza z reálnych potrieb spoločenského a hospodárskeho prostredia v 21. storočí.

Trendy vo vzdelávaní pre 21.storočie

V oblasti výskumu vzdelávacích systémov dominujú trendy zamerané na  rozvoj kľúčových kompetencií študenta, ktoré tvoria katalóg zručností a vedomostí „21. storočia“ rozdelený do troch sfér: kognitívna, intrapersonálna a interpersonálna. Obsah spoločných kľúčových kompetencií, resp. gramotností je zameraný na vytvorenie takých podmienok vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia študentovi získať hlboké vedomosti a vykonávať kľúčové praktické zručnosti.

Národný projekt je zameraný na podporu trendov vo vzdelávaní pre 21. storočie prostredníctvom efektívneho rozvoja kľúčových kompetencií študentov a k jeho hlavným benefitom patrí päť dominantných zámerov:

  • rozvoj analytických schopností (formovanie obsahu vzdelávania v perspektívnych študijných odboroch, aplikovanie metód na podporu tvorivosti),
  • formovanie interpersonálnych schopností (podporované aktivitou „Študenti do praxe“ – prax vo firmách, exkurzie vo firmách),
  • spôsobilosť k uskutočneniu zámerov (implantovanie projektových koncepcií vzdelávania do vyučovacích predmetov, riešenie modelových projektov)
  • spôsobilosť spracúvať informácie a poznatky (zapojenie študentov do  praktického vyučovania v aplikáciách sofistikovaných technológií do  logistického systému výrobných spoločností),
  • rozvoj schopností uskutočňovať zmeny prostredníctvom učenia sa (podpora potrieb a techník učenia sa, poznanie individuálneho učebného štýlu, posilnenie transferu vedomostí a zručností do reálnych produktov a technológií – účasť na riešení projektov pre firmy, vypracovanie záverečných prác s praktickým výstupom).

Trendy vo vzdelávaní pre 21. storočie sú výrazne zamerané na všetky oblasti aplikácií digitálnych technológií. Národný projekt podporuje trendy v transformácii edukačného prostredia vrátane digitalizácie obsahu vzdelávania, ktoré formuje kľúčové kompetencie študenta s vysokou taxonómiu, pričom prínosy sú evidentné v tom, že absolvent merateľne preukazuje:

  • vedomosti a praktické zručnosti v ovládaní počítačových technológií s  rôznorodými perifériami, produkčných technológií a rozumie koncepciám hardware, software, konektivity,
  • schopnosti porozumieť etickým a bezpečnostným požiadavkám pri používaní technológií a elektronických médií doma, v škole, v spoločenskom prostredí,
  • schopnosti používať sofistikované technológie v celom produkčnom cykle na výskum, podporu kritického myslenia, pri riešenie problémov, v rozhodovacích procesoch, komunikácii, pri spolupráci, v procese tvorivosti a inováciách.

Benefity národného projektu a nové výzvy pre univerzity

Vo firmách je prirodzené využívanie efektívnych a moderných technológií, pričom aj ich inovatívny cyklus je podstatne kratší v porovnaní so stavom technológií vo vzdelávacom prostredí. Budovanie vzdelávacích centier z finančných prostriedkov národného projektu ako kontaktných bodov vo firmách a na univerzitách s moderným edukačnými technológiami a špičkovými výrobnými a prevádzkovými technológiami má potenciál vzniku inovatívnych inkubátorov na podporu riešenia praktických projektov pre firmy a riešenie záverečných prác študentov so  zameraním na prax.

Autor: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Prevzaté z ProIN 4/2014, str. 77-78


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.