Späť

Potreba prepájania vysokoškolského štúdia s praxou v oblasti moderných biotechnológií založených na báze DNA

Prof. Ing. Jozef Timko, DrSc. Fakulta prírodných vied UCM Trnava

Cieľ: Spracovanie štúdie (príspevku) za účelom popularizácie vysokoškolského štúdia v perspektívnych študijných programoch identifikovaných aj v národnom projekte Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti - biológia, resp. biotechnológie s dôrazom na moderné biotechnológie, založené na báze DNA.

ÚVOD
Úžasný rozvoj molekulárnej biológie a molekulárnej genetiky v 70-tych rokoch minulého storočia viedol k objaveniu technológie rekombinantných DNA (Rudna technológie) v roku 1973. V roku 1975 bola objavená hybridómova technológia. Najmä tieto skutočnosti spolu s vývojom nových molekulárno - biologických techník, prispeli k nie len k vedeckému pokroku, ale aj k úspešnému komerčnému využívaniu technológii Rudna v plnej miere. Na začiatku išlo hlavne o ich využitie v oblasti prípravy nových liečiv, ktoré vyústilo v roku 1982, keď sa na trh dostal Rudna technológiou pripravený ľudský inzulín, ktorý značne zlacnil liečbu diabetu aj preto, že nahradil dovtedy používaný zvierací, za ľudský, čím odpadli mnohé problémy a podstatne sa skvalitnil život diabetikov. V 90-tych rokoch sa využitie týchto moderných biotechnológii sústredilo na agrobiotechnológie. V súčasnej dobe, keď už poznáme kompletné zloženie ľudského genómu (ktorý bol publikovaný v roku 2001 súčasne medzinárodným konzociom a firmou Celela a plne skomletizovaný až v roku 2003) sa využívajú tieto technológie hlavne v medicíne.
Ak chceme využívať poznatky sekvencie ľudského genómu (zabrániť napr. chorobe alebo ju liečiť), musíme poznať, identifikovať nie len jednotlivé gény, ale aj poznať ako fungujú. Takže pozornosť sa sústredila zo štruktúry génov k ich funkcii.

O význame a dôležitosti biologických vied a z toho plynúcich biotechnológií nieto sporu. Svedčí o tom pozornosť aká sa im venuje vo všetkých vyspelých štátoch a to bez rozdielu, či ide o veľkú alebo malú krajinu.

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.