Späť

Potreba systémových zmien slovenského vysokého školstva a príspevok národného projektu k ich príprave a realizácii.

Slovenské vysoké školstvo prešlo v roku 1990 zásadnou zmenou, keď sa ešte ako súčasť československého vysokého školstva pretransformovalo z centrálne riadeného systému, ktorého prvkom chýbali základné atribúty akademického prostredia bežné v civilizovanom svete, na systém, ktoré takéto atribúty získal. Z hľadiska realizácie zmien sa 25 rokov, ktoré od roku 1990 uplynuli, dá zhruba rozdeliť na tri obdobia, a to na dve obdobia viac-menej stagnácie a jedno obdobie podstatnej transformácie. Prvým obdobím stagnácie bola druhá polovica 90-tych rokov, ktorá nasledovala po zmene z roku 1990. Potom prišla zásadná reforma pripravená v rokoch 1999 - 2002, ktorú po niekoľkých rokoch znovu vystriedalo obdobie stagnácie trvajúce až do dnešných dní.

Vláda Slovenskej republiky schválila komplexný dokument prezentujúci dlhodobejšiu víziu slovenského vysokého školstva naposledy pre 15 rokmi, v auguste 2000. Táto vízia s názvom Koncepcia ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie sa následne premietla do nového zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „vysokoškolský zákon“), ktorý vstúpil do platnosti vo februári 2002, a ktorý sa stal podkladom pre hlbokú systémovú reformu vysokého školstva. Je prirodzené, že pri hĺbke zmien, ktoré vysokoškolský zákon z roku 2002 vo vysokom školstve spôsobil, bolo potrebné po istom období zhodnotiť, čo zmeny priniesli a podľa potreby korigovať ďalší smer vývoja. Ku komplexnejšej analýze stavu vysokého školstva po reforme z roku 2002 však prišlo až v priebehu prvého polroka roku 2013 v rámci vypracovávania Správy o stave školstva a systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja (ďalej len „Správa“). Táto správa obsahuje analýzu stavu slovenského vysokého školstva, stanovuje strategický cieľ pre jeho ďalší rozvoj a navrhuje systémové kroky na  nasmerovanie rozvoja vysokého školstva k stanovenému strategickému cieľu. Správa, hoci ju prerokovala NR SR, prešla verejnou diskusiou a po zapracovaní jej výsledkov aj medzirezortným pripomienkovým konaním, sa však nedostala na rokovanie vlády a zatiaľ nemá žiadne vyústenie do konkrétnych aktivít.

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.