Späť

Potrebujú vysoké školy strategických partnerov?

Transformácia našej ekonomiky (ale nie len našej) je spojená s inováciou, ktorej finančné nároky sú také vysoké, že podniky nie sú schopné zvládnuť ich samé. Preto si hľadajú partnera, v spolupráci s ktorým by mohli zvládnuť potrebnú inováciu. Zvyčajne ide o partnera dostatočne silného, ktorému hovoríme – strategický[1].
V transformačnom procese je aj vysokoškolské vzdelávanie, ako aj jeho realizátori – vysoké školy. Už aj preto, lebo sú to práve vysoké školy, ktoré pripravujú ľudské zdroje ako nevyhnutnú podmienku rozvoja ekonomiky každého podniku, a čo viac, vysoké školy sa podieľajú na tvorbe nových vedeckých výsledkov, na ktorých stojí a padá každá inovácia.

Ani transformácia vysokoškolského vzdelávania nie je lacná záležitosť. Preto aj vysoké školy hľadajú nové zdroje financovania. Ak je strategický partner “riešením” ekonomických problémov a rozvoja výrobných podnikov, vzniká prirodzená otázka, či by to nemohlo byť riešením aj vysokoškolského vzdelávania a samotných vysokých škôl. A ak áno, aký by to mal byť partner, kto by ním mohol byť, ako by sa takéto partnerstvo realizovalo. Príspevok analyzuje niektoré otázky strategického partnerstva vysokých škôl.

Celý článok si prečítate tu.

 


[1] http://knihy.heureka.cz/strategicke-partnerstva-ako-fenomen-globalnej-ekonomiky/galerie/

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.