Späť

Príprava vysokoškolákov pre prax už počas štúdia

Ivan K. R. Haverlík[1], Viera Haverlíková[2]

1. MOŽNOSTI A VÝZNAM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Za posledných vyše dvadsať rokov prešlo naše školstvo viacerými reformami. Niektoré reformy zasiahli do školstva hlboko, či už do formy vzdelávania, jeho obsahu a tiež financovania. Očakávania, že školstvo sa v priebehu krátkeho obdobia prispôsobí novým politickým a ekonomickým podmienkam sa však nesplnili. Dôvodov je samozrejme viac. Hoci naše školstvo malo v minulosti vysokú úroveň, čo uznávali aj medzinárodní experti, organizácie a podniky, muselo sa prispôsobiť novému prostrediu, v ktorom pôsobilo.
V súčasnosti sa však odborníci i všeobecná mienka stále viac prikláňajú k názoru, že naše školstvo sa „zlepšuje“ od desiatich k piatim. Nepomáhajú ani preberania zahraničných skúseností do našich podmienok, ani časté zmeny na poste ministra školstva[3]. A tie zmeny sú skutočne až príliš časté. Pripomínajú Taliansko v období jeho nestability, keď sa vláda menila aj viackrát v jedinom roku.
Uvedieme iba stručný prehľad dĺžky pôsobenia jednotlivých šéfov tohto rezortu od posledného socialistického šéfa vtedajšieho Ministerstva školstva, vedy, mládeže a športu Ľudovíta Kilára. [4]

Celý článok nájdete tu.


[1] Doc.RNDr. Ivan K.R. Haverlík, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, odd. biomedicínskej fyziky
[2] Doc. Paeddr. Viera Haverlíková, PhD., Lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny
[3] Používame tento názov vzhľadom k prehľadnosti. Nepovažujeme za potrebné uvádzať všetky názvy ministerstva zodpovedného za vzdelávanie v SR, ktoré malo od roku 1990.
[4] Zdroj: Iniciatíva A dosť! <citované 28.11.2015>, dostupné online: <http://www.kampanadost.sk/>

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.