Späť

Rozvoj kľúčových kompetencií študentov v technickom vzdelávaní v projekte „Motory“

Vzdelanie ako štandardná životná kompetencia

Prínosy kvalitného vzdelania nie je možné ignorovať. Každý absolvent vysokej školy špeciálne a aj každý občan vo všeobecnosti by mal mať potrebné vedomostí, zručností, schopnosti, ako aj vyhliadky, ktoré mu môžu pomôcť, aby mohol účinne reagovať na životné výzvy a poskytujú  mu šancu na využitie príležitostí v živote na to, aby dobre žil a šťastne prežil svoj život.

V terajšom svete podstatné výzvy a príležitosti  neustále viac a viac presahujú lokálny priestor a výrazne sa urýchľuje ich globalizácia. Mladí ľudia by mali byť formovaní na univerzite aj v tomto kontexte tak, aby boli schopní vnímať globálne zmeny, schopnosť kriticky a strategicky myslieť aj o tom, ako postupovať v spoločenskom a pracovnom prostredí a tiež byť „vyzbrojený“ v tom, ako spolupracovať s rôznymi partnermi v rozmanitých spoločenských podmienkach z odlišných kultúr.

Študent s kľúčovými kompetenciami pre prax

Naša tradičná stredoeurópska škola je zameraná na obsah vzdelávania. Vzdelávací systém vrátané vysokoškolského štúdia preferuje formovanie študenta prostredníctvom veľkého rozsahu poznatkov s nižšou taxonómiu vedomostí (informácia, poznatok, porozumenie), pričom dominuje reprodukcia ako cieľová kompetencia študenta. Od študenta sa požaduje veľký rozsah informatívnych prvkov učiva a meria a klasifikuje sa validita  a reliabilita dosiahnutia týchto kritérií.

Národný projekt ,,Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, do ktorého sa zapojili slovenské univerzity a firmy je koordinovaný Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI). Ide o dvojročný projekt s pomerne veľkým finančným rozpočtom 17 miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu, operačného programu Vzdelávanie. Hlavným cieľom je prepojiť univerzity s praxou a prispôsobiť vzdelávanie potrebám spoločnosti a hlavne podnikov. Jedným zo zámerov projektu „Motory“ je dosiahnuť to, aby študent vedel evidentne urobiť to, čo sa naučil.

Príležitosť v projekte môžu využiť študenti na to, aby „okúsili“ prácu vo firmách počas štúdia a po ukončení vysokoškolského štúdia majú lepšiu šancu získať dobrý „job“. V tomto kontexte sa dá predpokladať, že študenti získajú také kľúčové kompetencie - vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky, ako aj osobné bezprostredné kontakty, ktoré im uľahčia hľadanie zamestnania po absolvovaní štúdia. Univerzity, ktoré sú dlhodobo pod paľbou kritiky najmä z dôvodov nízkej kvality vzdelávania, „udržiavania“ neatraktívnych študijných odborov, ako aj „vnútornými hrami na produkovanie účelových publikácií bez akéhokoľvek badateľného vplyvu na reálne prostredie, „dohodnutých“ citácií,  titulovaných akademických zamestnancov bez osobnej skúsenosti s tým, čo „reprodukujú“ pre študentov majú možnosť v priamej konfrontácii s požiadavkami pracovného trhu posúdiť efektivitu svojich študijných programov, skvalitniť obsah vzdelávania so zameraním sa na rozvoj kľúčových kompetencií absolventov pripravených vstúpiť do pracovného prostredia bez nutnej a okamžitej „rekvalifikácie“. V priebehu riešenia projektu majú univerzity možnosť popularizovať štúdium v perspektívnych študijných odboroch. Počas trvania projektu sa do praxe v podnikoch môže dostať 350 študentov a ďalších 3500 v nich absolvuje exkurziu.

Prostredníctvom aktivity „študenti do praxe“ je príležitosť na to, aby sa študent naučil vykonávať reálne operácie prostredníctvom obsahu vzdelávania, ktorý je zameraný na rozvoj a dosiahnutie kľúčových kompetencií. Kompetencie študenta sú takto zamerané na to, čo študent vie a nielen na to, čo sa študent učí. Úroveň a kvalita vzdelávania je v týchto podmienkach kvantifikovateľná a z pohľadu na profil absolventa vysokej školy sa hodnotia bezprostredné  precízne merateľné požadované vedomosti, zručnosti a správanie sa študentov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

Reálne prostredie formuje účinne a užitočne

Významným prínosom reformy vzdelávania a odbornej prípravy je formovanie kultúry vzdelávacieho systému pre spoločnosť postavenú na  intenzívnom využívaní vedomostí. Východiskom pre formulovanie cieľov v čase prípravy projektu „motory“  bola aj alarmujúca nezamestnanosť mladých ľudí v eurozóne, pričom na Slovensku bola vyššia ako 33% a z 27 krajín bola piata najvyššia.

V dlhodobom horizonte je badateľné, že nám chýbajú slovenské originálne produkty s vysokou pridanou hodnotou a zo štruktúry aktuálnych profesií je zrejmé, že sa živíme hlavne reprodukciou. Slovensko je vo veľmi významom počte pracovných miest jednostranne zamerané na montáž. Práca je v takomto reťazci produkcie málo platená s ohľadom na nízku pridanú hodnotu pracovného výkonu. Absentuje inovácia, kreativita, aktivita. Aj tu je perspektíva transformácie vysokoškolského vzdelávania pre aktuálne výzvy a príležitosti.

Výnimočnú príležitosť na riešenie perspektívy absolventov univerzít prináša národný projekt, ktorého misiou a symbolom sú vysoké školy ako „motory“, ktoré by mali pripraviť študentov univerzít tak, aby boli schopní prinášať nové nápady, produkty a technológie schopné uplatniť sa v konkurenčnom prostredí,pomáhať slovenským firmám a produktom uspieť na svetových trhoch a s ponukou  prostredia s absolventmi vysokých škôl s užitočnými kompetenciami podporovať príchod zahraničných investícii na  Slovensko.

Prax a exkurzia otvárajú študentovi oči a osobnú perspektívu

Aktuálne zmeny v súvislosti s reformou systému vzdelávania  a odbornej prípravy v riešenom národnom projekte prinášajú zmenu od zamerania štúdia na obsah vzdelávania na zameranie na študenta. Študent si počas vysokoškolského štúdia neosvojí len kompetenciu: „Ako sa to robí?“, ale získava kompetenciu s vyššou taxonómiu: „Viem to urobiť!“ a klasifikácia vychádza z merateľného dosiahnutého výsledku. V projekte „motory“ sa ponúkajú nástroje na rozvoj kompetencií s vyššou taxonómiu prostredníctvom prepojenia univerzít s reálnym produkčným prostredím. Priamym prepojením univerzít a firiem sa „hýbu“ študenti. V priebehu dvoch rokov trvania projektu sa vytvára príležitosť pre dlhodobú prax vo  firmách a študentov sa dostane do reálneho produkčného prostredia na  exkurziu. Ohlasy študentov študijných odborov zameraných na  mechatroniku, ktorí sa v rámci národného projektu  dostali do reálnej výroby na exkurzie v automobilkách so špičkovými sofistikovanými technológiami sú úžasné, aj zahraniční študenti z mobility Erasmus sa takto prvýkrát v živote dostali do fabriky 21.storočia. Projekt „Motory“ prináša zmenu aj v tom, že sa zameriava na perspektívne študijné odbory.

Podstata projektu v  perspektívnych študijných odboroch – vytvorenie efektívneho edukačného prostredia pre rozvoj kľúčových kompetencií

V prostredí vysokoškolského vzdelávania najmä v kontexte procesu akreditácie fakúlt a univerzít sa ponúka výnimočná príležitosť identifikovať a podporovať študijné programy, ktoré majú vysoký potenciál vo formovaní kľúčových kompetencií absolventov vysokých škôl pre oblasť pracovného trhu s najvyšším kvantifikovateľným spoločenským prínosom a dlhodobou konkurenčnou schopnosťou v globalizovanom prostredí.

K hlavným cieľom projektu patrí vytvorenie flexibilného edukačného prostredia, integrácia obsahu vzdelávania a podpora efektívneho transferu poznatkov do reálneho prostredia “globálneho pracovného trhu”. Riešenie projektu je zamerané na hlavnú zložku edukačného procesu – obsah vzdelávania a na jeho kompatibilitu s technologickým trendom v reálnom pracovnom prostredí. Projekt je možné vnímať aj z pohľadu technologických zmien v produkčnom prostredí a ich transformácii do  vzdelávacieho prostredia. Kompatibilita technológií v praxi a v škole podporuje reformu vzdelávania. V tejto súvislosti je v prostredí vysokých škôl projekt zameraný na vytváranie efektívneho flexibilného digitálneho výučbového prostredia pre technické a technologické vzdelávanie na technických fakultách s cieľom podpory rozvoja cieľových kompetencií absolventov technických fakúlt prostredníctvom masívnej technologickej podpory so zameraním na synergiu zložiek poznatkovej bázy a jej integráciu s kompetenciami absolventov technických študijných odborov požadovanými v reálnom pracovnom prostredí.

Vzdelávacie prostredie zamerané na aktivitu, tvorivosť a inovácie

Hlavným prínosom projektu v prostredí vysokých škôl s technickým zameraním je koncepčná zmena, ktorej hybnou silou je vytvorenie prostredia s koncepciou flexibilného vzdelávania, pričom riešením projektu „Motory“ je návrh, vytvorenie, overenie a implantovanie otvorených výučbových modulov na podporu rozvoja kľúčových kompetencií študentov v špecifickej oblasti technických vied v atraktívnych študijných odboroch. Projekt prispeje k diverzifikácii univerzitného štúdia a k mobilite absolventa technickej univerzity, čo prispeje k zvýšeniu efektivity vzdelávania s formovaným študentom s užitočnými vlastnosťami – je to evidentný prínos pre všetkých partnerov v projekte - študenta, školu, firmu.  

V atraktívnom perspektívnom študijnom programe v rámci riešeného projektu sa preferuje zameranie na aktivitu, tvorivosť a inovácie, pričom dominuje vytvorenie efektívneho flexibilného vzdelávacieho prostredia a transformácia vzdelávacieho procesu prechodom k digitalizácii obsahu vzdelávania a k flexibilita tvorby edukačných modulov s multimediálnymi zložkami, pričom tieto prvky učiva korešpondujú s vedomosťami, zručnosťami a praktickými kompetenciami, ktoré korešpondujú s potrebami produkčnej sféry. 

Výzvy, príležitosti a prínosy „motorov“

Dôsledkom a prínosom riešenia projektu je v očakávaní zvýšeného potenciálu a vzdelanostnej úrovne vysokoškolského štúdia pre potreby globálneho prostredia aj s potrebnou mobilitou absolventov vysokých škôl, ako aj podpora príchodu zahraničných investícií na Slovensko disponované ľudskými zdrojmi pre sofistikovanú produkciu s vyššou pridanou hodnotou. V prostredí fakúlt a univerzít patrí medzi hlavné ciele projektu výrazná transformácia vzdelávacieho prostredia z aktuálneho východiska, ktoré je zamerané na obsah vzdelávania – učivo zmenou na vzdelávacie prostredie, ktorého je schopné formovať absolventa s kompetenciami na prakticky uplatniteľné zreteľné kompetencie. Cieľom projektu je študent a jeho uplatnenie v praxi, aby bol atraktívny pre   slovenské firmy s perspektívou uspieť na svetových trhoch posilnením dominantného subjektu produkujúceho hodnoty – absolventa technického odboru s kľúčovými kompetenciami pre potreby 21.storočia.

Autor: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., Žilinská univerzita v Žiline


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.