Späť

Skvalitnenie prípravy absolventov a zvýšenie ich úspešnosti na trhu práce

Od súčasného absolventa vysokej školy s technickým zameraním vyžaduje trh práce množstvo kľúčových kompetencií. V modernej terminológii sa kompetenciami pomenúvajú schopnosti vedúce k výnimočnému výkonu a  efektivite. Vysoké školy by mali pripraviť študentov na využívanie a  tvorbu poznatkov s cieľom nadobudnutia nových zručností a návykov.

Pre zamestnávateľa sú dôležité ako tzv. mäkké tak aj tvrdé zručnosti. Podľa prieskumu to uviedlo 77% zamestnávateľov. V ďalšom globálnom prieskume sa zamestnávatelia vyjadrili, ktoré kompetencie sledujú pri nábore čerstvých absolventov. Sú to: 1. efektívna komunikácia, 2. spolupráca, 3. podnikateľské myslenie, 4. flexibilita, 5. uspokojovanie zákazníckych potrieb, 6. výkonnosť, 7. samostatnosť, 8. riešenie problémov, 9. plánovanie a organizovanie práce, 10. zvládanie záťaže, 11. orientácia v informáciách, 12. zručnosť ovládania cudzieho jazyka. Podľa prieskumov, ktoré sa vykonávali na Slovensku, dôležitou požiadavkou je prax v odbore. Z pohľadu absolventa je potom podstatné, ktorým z vyššie uvedených predpokladov dáva prednosť zamestnávateľ.

Mnoho z hore uvedených kompetencií sa dá nadobudnúť aktívnym zapájaním študentov do rôznych aktivít, ktoré štúdium na univerzite prináša: študentské organizácie, výberové predmety, pobyt v zahraničí, prax alebo stáž vo firmách. Tým sa odlíšia od svojich spolužiakov na trhu práce. Zúčastnením sa medzinárodných študijných programov ako Erasmus plus a  ďalších, získajú študenti niektoré z kľúčových kompetencii ako napr. lepšie osvojenie cudzieho jazyka, práca v tíme v medzinárodnom prostredí alebo získanie nových kontaktov po celom svete. V novom prostredí si lepšie uvedomia svoje silné a slabé stránky.

Absolvovaním výberových predmetov zameraných na podnikanie študent zlepší svoje mäkké zručnosti – naučí sa pracovať v tíme, komunikovať, prezentovať sa, má možnosť prejaviť svoje kreatívne myslenie, prebrať zodpovednosť za svoje rozhodnutie a čo je dôležité, uvedomiť si hodnotu produktu, ktorú prináša zákazníkovi. Ďalšou z možností ako zlepšiť svoje zručnosti je pôsobenie v študentských organizáciách, kde študent získa nové kontakty, schopnosť riešiť problémy, pracovať v tíme a ďalšie.

Keďže prax uchádzača o prácu je minimálna, firmy a zamestnávatelia sa rozhodujú podľa kompetencií. V čase, keď je na Slovensku ale aj v celej eurozóne nezamestnanosť na rekordnej úrovni, treba spraviť niečo navyše. Prax a pracovné skúsenosti sú tie faktory, na ktorých mladí ľudia pri uchádzaní sa o konkrétne pracovné miesto zlyhávajú. Zamestnávatelia chcú väčšinou už hotových zamestnancov, ktorých netreba pripravovať na  pracovné zaradenie, pretože každá príprava predstavuje určité investičné náklady pre zamestnávateľa. Veľkou príležitosťou pre študentov je možnosť získať prax a stáž vo firmách zapojením sa do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý umožňuje vzdelávať študentov v podmienkach podnikovej praxe. V rámci aktivít národného  projektu sa študentom otvárajú príležitosti pracovať na  konkrétnych úlohách, ktoré sa v podnikoch riešia. Po úspešnom absolvovaní praxe študent môže získať pracovné návyky, praktické zručnosti, naučí sa efektívne komunikovať a nazrie do fungovania firmy. Je to neoceniteľná príležitosť, ktorá zvýhodní absolventa na trhu práce. Viac informácií o projekte a o možnostiach a spôsobe zapojenia nájdete:  http://www.vysokoskolacidopraxe.sk.
Na trh práce vstupujú ľudia s rôznymi predpokladmi, schopnosťami a  skúsenosťami. Uspejú predovšetkým tí študenti, ktorí budú rozvíjať svoje kompetencie a využijú príležitosti poskytnuté počas štúdia.

Autor: Ing. Andrej Rybovič, MSc. 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.