Späť

Sociálne, ekonomické a právne vedy – najpopulárnejšia skupina študijných odborov na slovenských vysokých školách

Otázke uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl je dnes venovaná zvýšená pozornosť tak zo strany laickej, ako aj odbornej verejnosti. V tejto súvislosti sa často diskutuje o skupine študijných odborov z oblasti Sociálnych, ekonomických a právnych vied. Na jednej strane sa jedná o mimoriadne obľúbené študijné smery, ktoré lákajú potenciálnych študentov, a preto sú u nás masovo ponúkané viacerými univerzitami. Na strane vzniká obava, že naša spoločnosť a pracovný trh pre nich nedokážu vytvárať zodpovedajúci počet kvalifikovaných pracovných miest.

Z tohto dôvodu vzniká zvýšená potreba výskumu v danej oblasti s cieľom získania reálneho pohľadu na situáciu (posúdenie jej minulého vývoja, súčasného stavu, ako aj predikovaných budúcich hodnôt). Predkladaný príspevok za zaoberá predmetnou problematikou a jej uvedenými aspektmi s cieľom priniesť reálny pohľad na štúdium Sociálnych, ekonomických a právnych vied na Slovensku. Okrem postavenia tejto skupiny odborov v rámci klasifikácie študijných odborov poskytuje aj detailnejší pohľad na štyri podskupiny odborov (Spoločenské a behaviorálne vedy, Žurnalistika a informácie, Ekonomika a manažment a Právo). Analyzuje sériu ukazovateľov a trendov ich vývoja (počet študentov, počet absolventov, zamestnateľnosť, kvalifikačná náročnosť, počet zamestnaných, resp. nezamestnaných a pod.), ktoré porovnáva tak v rôznych časových obdobiach, ako aj na úrovni krajín, pričom významne čerpá z výsledkov národného projektu Centra vedecko-technických informácií SR s názvom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Venuje pozornosť prognóze vývoja vybraných ukazovateľov do roku 2023, prostredníctvom ktorých je predikovaná budúca uplatniteľnosť absolventov v týchto odboroch. Záver štúdie predstavuje rodová analýza.

Celý článok si môžete prečítať tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.