Späť

Spolupráca univerzít a firiem – príklady dobrej praxe

Spolupráca univerzít a podnikov je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou výskumnej a vzdelávacej činnosti. Na Slovensku sa táto spolupráca pomaly rozbieha a realizujú sa rôzne programy a projekty na ich podporu. Vo svete existuje množstvo príkladov spolupráce univerzít s priemyselnou sférou od ktorých je možné sa učiť. Dôležité je mať na pamäti, že nemôže však ísť o nekritické preberanie existujúcich systémov zo zahraničia, ale treba vybrať také nástroje a formy, ktoré je možné na Slovensku realizovať a prispôsobiť ich aktuálnym podmienkam.

V súčasnosti sú Spojené štáty americké krajinou, kde je najkvalitnejšia a najintenzívnejšia interakcia medzi firmami a akademickou pôdou. Technologický transfer a spolupráca tu funguje na princípe “pull” (ťahať). Firmy intenzívne vyhľadávajú nové výstupy z výskumno-vývojových aktivít univerzít a laboratórií, ktoré slúžia ako podklad pre následnú inováciu. Pre porovnanie, tento efekt na Slovensku a v mnohých krajinách EÚ je nahradzovaný efektom “push” (tlačiť), kde sa univerzity, výskumné pracoviská a ústavy snažia “tlačiť” svoje výstupy do praxe.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) je hodnotená ako štvrtá najlepšia univerzita v Spojených štátoch amerických a ako deviata najlepšia univerzita na svete. Táto univerzita má založené špeciálne oddelenie – MIT Technology Licensing Office, ktoré sa venuje technologickému transferu a podpore spolupráci s praxou a  prostredníctvom tohto oddelenia môžu tretie strany využívať výsledky výskumu MIT. V súčasnej dobe spolupracuje so študentmi na spoločných projektoch viac ako 700 spoločností. Medzi najvýznamnejšie patria napríklad Boeing, Ford Motor, Google, Intel, Lockheed Martin, Siemens a  mnoho iných. Podľa štúdie  “2009 Kauffman Foundation Entrepreneurship Study” bolo absolventmi MIT založených viac než 25 000 spoločností, vytvárajúcich viac než 3,3 mil. pracovných miest a dosahujúcich ročný svetový predaj okolo 2 triliónov dolárov. Tieto ukazovatele jednoznačne potvrdzujú, že MIT patrí medzi svetovú špičku. (Zdroj: KAUFFMAN Foundation)

V Európe v oblasti spolupráce univerzít s priemyslom dominuje Veľká Británia. V tejto krajine je najväčší počet vedecko-technických parkov a  iných špecializovaných pracovísk zameraných na podporu transferu technológií a spolupráce v Európe. Niektoré z týchto inštitúcií boli založené na podporu regionálneho rozvoja, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou obcí alebo rozvojových agentúr, ďalšie vlastnia a riadia univerzity alebo obchodné spoločnosti. Medzi jednu z najvýznamnejších univerzít vo Veľkej Británii patrí Oxfordská univerzita (University of Oxford), ktorá má viacero pracovísk na podporu spolupráce s priemyslom. Špecializované pracovisko Isis Innovation Ltd. je súkromná spoločnosť so 100 % podielom Oxfordskej univerzity, ktoré má na starosti riadenie a  koordináciu technologického transfer a poskytovanie konzultácií a  expertíz v oblasti pre svojich klientov z celého sveta.

Z príkladov zo zahraničia je Juhomoravský kraj v Českej republike najviac príbuzný podmienkam na Slovensku. Tento kraj je v súčasnosti jedným z najinovatívnejších krajov v Českej republike a strednej Európe a  jedným z 50 najviac inovatívnych krajov celej EÚ. Kľúčovým faktorom pri podpore spolupráce v regióne bola zhoda najvýznamnejších subjektov – verejná správa, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a súkromný sektor. Táto spolupráca bola naviac zastrešená Regionálnou inovačnou stratégiou. Najvýznamnejšiu úlohu v regióne hrá “Jihomoravské inovační centrum”, ktoré pomáha študentom a výskumníkom s rozvíjať svoje nápady, poskytuje poradenstvo inovačným firmám, podporuje spoluprácu v regióne a vytvára priaznivé podmienky pre inovatívne podnikanie.
Úspešné príklady spolupráce univerzít s praxou môžeme nájsť aj na  Slovensku. Jedná sa však o iniciatívy, organizácie a aktivity, ktoré nevznikli priamo na univerzite a nie sú univerzitami ani priamo podporované.

Jedným z takýchto príkladov je Košice IT Valley. Jedná sa o klaster v  oblasti informačných a komunikačných technológií. Členovia tohto klastra sú významné inštitúcie v oblasti IKT, rozvoja, výskumu a vývoja. Cieľom je prispievať k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti v  regióne a vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami. Okrem samotného rozvoja regiónu takáto spolupráca prispieva aj k rozvoju jednotlivých členov klastra. (Zdroj: Košice IT Valley)

Ďalším príkladom zo Slovenska je Vedecko-technologický park (VTP Žilina). Jedná sa o záujmové združenie právnických osôb a členmi združenia sú Žilinská univerzita, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, Stredoslovenská energetika, a.s., Zväz elektrotechnického priemyslu SR a iní. VTP Žilina od svojho vzniku v roku 2001 realizuje aktivity zamerané na podporu spolupráce medzi univerzitou a priemyslom, podporu inovatívneho podnikania a rozvoj podnikateľského myslenia v  Žilinskom regióne. Medzi takéto aktivity patrí Kariérna pohotovosť, ktorá rieši vzdelávanie a personálne otázky najmä v IT firmách alebo Start up program, ktorý sa realizuje na Žilinskej univerzite a je zameraný na rozvoj podnikateľských zručností študentov. (Zdroj: VTP Zilina)

Významnou aktivitou realizovanou na celoštátnej úrovni (mimo bratislavského kraja) je národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Tento projekt rozširuje  spoluprácu “best practice” medzi univerzitami a podnikovou sférou. V rámci aktivít národného  projektu sa  študentom otvárajú príležitosti pracovať na  konkrétnych úlohách a témach, ktoré sa v podnikoch riešia. Po úspešnom absolvovaní praxe na Slovensku sa študentom cez národný projekt otvárajú možnosti praxe aj v zahraničných firmách za hranicami Slovenska.

Vo všeobecnosti možné povedať, že veľmi dôležitým faktorom úspechu pri prepájaní univerzít s praxou je intenzívna komunikácia medzi akademickým prostredím a podnikateľskou sférou. Tieto dve prostredia majú v  súčasnosti pomerne rôzne očakávania a je potrebné hľadať prieniky a  oblasti v ktorých je možné spolupracovať. V zahraničí je možné pozorovať, že priamo univerzity majú záujem o spoluprácu s firmami a  snažia sa takúto spoluprácu aktívne podporovať. Vytvorenie takéhoto prostredia je dlhodobý proces a preto aj univerzity, podporujúce organizácie, združenia a firmy by mali mať dlhodobú víziu rozvoja a  spolupráce.

Prevzaté z http://inovacie.regionzilina.sk/inovacie/1983/spolupraca-univerzit-a-firiem-priklady-dobrej-praxe/


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.