Späť

Startup programy a ich realizácia na slovenských univerzitách

Zaradenie podnikania do univerzitných osnov po celom svete vedie k zvýšeniu technologických inovácii ako hnacej sily hospodárskeho rozvoja. Je to často náročný a dlhodobý proces. V posledných rokoch sa presadzuje podpora startup firiem. Výraz startup pochádza z USA a  označuje novovznikajúci projekt či začínajúcu firmu s potenciálom rýchleho rastu. Startup prichádza s inovatívnym riešením nejakého produktu, pričom úspech na trhu nie je zaručený.

Slovenskí študenti uvažujú nad podnikaním, ale nemajú predstavu o  nápade alebo ako ho majú realizovať. Súvisí to aj s podporou podnikania vo vysokoškolskom prostredí ale aj s praktickými skúsenostiami študentov a ich prístupom k riešeniu problémov, na ktorých sa zakladá podnikateľský nápad. Aby nápad (startup) bol úspešný, musí priniesť inovácie. Okrem uvedených aspektov, mal by byť vytvorený aj dobrý podnikateľský ekosystém, ktorý podporuje začínajúcich podnikateľov. Ekosystém je definovaný ako interaktívna komunita v zemepisnej oblasti, ktorá sa skladá z rôznych a vzájomne závislých subjektov (napr. podnikatelia, investori, mentori, freelenceri, študenti a ďalší) a  podujatí, na ktorých ich interakcie prebiehajú (napr. campusy, hackathony, startup weekendy, inkubátory, akcelerátory), a kde sa navzájom podporujú pri stvorení nového podniku. (Zdroj: Springer)

Startup program na univerzite
Na Žilinskej univerzite bol adaptovaný inovatívny predmet pre podporu podnikania. Jeho cieľom je dať možnosť študentom otestovať ich nápad na  trhu a zistiť jeho potenciál pre rozbeh reálneho podnikania. Tento predmet pomáha študentom rozvíjať ich nápady a projekty nielen po technickej stránke, ale pomocou moderných prístupov aj po biznis stránke. Študenti zlepšujú svoje kreatívne myslenie, technické, obchodné a organizačné zručností pre návrh a testovanie nových obchodných konceptov, ktoré sa zameriavajú na potreby skutočného sveta.

Predmet vznikol na základe postupného budovania podnikateľského ekosystému. V Žiline existuje mnoho podporných činností pre začínajúcich podnikateľov, ktoré zabezpečuje VTP Žilina. Jednou z takých aktivít bolo spustenie predmetu Povolanie podnikateľ, ktorý mohli študenti ŽU absolvovať. Tento predmet bol postupom rokov inovovaný a v súčasnej podobe smeruje k podpore vzniku startup tímov. Počas 12-tich týždňov majú študenti možnosť pracovať na niečom vlastnom. Dostávajú priestor pre vlastnú sebarealizáciu.

Tento inovatívny predmet môže nájsť svoje miesto aj pri podpore podnikateľských inkubátoroch, ktoré vznikajú v univerzitných parkoch za účelom podpory výskumu a vývoja v regióne. V rámci inkubátora môžu študenti a výskumnici zakladať startup alebo spinoff firmy na základe svojej výskumnej činnosti. Zároveň môžu využiť služby Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré poskytuje podporu inovatívneho podnikania a technologického transferu. Významnou aktivitou tejto inštitúcie je národný projekt “Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti”, ktorý ma za cieľ prispieť k efektivite vzdelávania, podporiť inovatívne formy vzdelávania a vytvárať tak priestor pre realizáciu nápadov. V rámci tohto projektu môžu študenti získať prax a stáž vo firmách. Podľa prieskumu, ktorý vykonalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska, za najčastejší impulz vedúci k podnikateľskému nápadu boli označené predchádzajúce pracovné skúsenosti. Pre úspešnosť vzniknutých startup tímov je skúsenosť študentov a získaná prax v odbore veľmi dôležitá.

Spustenie programu na inej univerzite bude závisieť na intenzívnej interakcii medzi univerzitou, podnikateľmi a nezávislými profesionálmi (freelencermi) z rôznych oblastí, ktorí môžu poskytnúť prístup učiteľom k odborným znalostiam, ktoré nemajú. Dôležitým predpokladom k úspechu programu je budovanie komunity. Pre startup firmy je potrebný stály prísun talentov – odborníkov na rôzne oblasti (inžinierov), dizajnérov, odborníkov na predaj a marketing, konzultantov, investorov a ďalších. Dôležitá je aj množstvo študentov na univerzite, ktorí zdieľajú svoje nápady a majú záujem podieľať sa na rozvoji startupu.

Prevzaté z http://inovacie.regionzilina.sk/inovacie/1990/startup-programy-a-ich-realizacia-na-slovenskych-univerzitach/


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.