Späť

Študenti na exkurzii – Grand Power a Apis

S podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa 40 študentov odboru Bezpečnostný manažment zúčastnilo exkurzie vo firmách Grand Power v Slovenskej Ľupči a APIS v Banskej Bystrici. Študenti mali možnosť prezrieť si priestory výroby, konštrukcie a skladania zbraní. Zamestnanci firmy im vysvetlili proces vývoja a výroby zbraní. Zároveň mali možnosť prehliadnuť si väčšinu sortimentu vyrábaného vo firme Grand Power, ktorá vďaka jedinečnému konštrukčnému riešeniu vyrábaných pištolí patrí medzi unikátne v Európe aj vo svete. Študentom bola predstavená obchodná politika firmy a zameranie na rôzne cieľové trhy. V rámci konštruktívnej diskusie zamestnanci firmy odpovedali na otázky študentov. Po skončení prvej časti exkurzie nasledoval presun do Banskej Bystrice, kde študenti navštívili firmu APIS. Stretli sa s konateľom a riaditeľom spoločnosti Ing. Martinom Štubianom, ktorý ich oboznámil s históriou a činnosťou firmy. Následne RNDr. Martina Matejková vysvetlila študentom princípy biometrie a zameranie aktivít firmy v tejto oblasti. Predstavila technológie dodávané firmou APIS a možnosti ich uplatnenia v praxi. Na záver nasledovala diskusia k problematike biometrie a jej uplatnenia v praxi.

Prevzaté z http://fsi.uniza.sk/kbm/?p=392#more-392


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.