Späť

Technologická podpora vo vzdelávaní študentov technických fakúlt

Výzvy pre vzdelávanie v prostredí technických fakúlt

Trendy vo vzdelávaní študentov technických fakúlt, ktorých kompetencie korešpondujú so štandardmi vedomostí a zručností pre  pracovné a spoločenské prostredie 21. storočia vychádzajú z požiadavky trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti s intenzívnym využívaním vedomostí. Na základe existujúcej a očakávanej štruktúry pracovného trhu sa dôraz kladie na technologickú podporu študentov technických fakúlt s  perspektívnymi študijnými programami. Kompatibilita technologického prostredia počas vysokoškolského štúdia s technológiami v reálnom pracovnom prostredí je základnou podmienkou naplnenia cieľov vzdelávacieho systému. Aktuálne trendy vo vzdelávaní študentov technických fakúlt sa opierajú o technologickú podporu vzdelávania prostredníctvom komplexného manažovania všetkých činností v didaktickom cykle. Na týchto princípoch je postavený Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého riešiteľom je Centrum vedeckotechnických informácii SR. Projekt je naplánovaný na 31 mesiacov od mája 2013 do novembra 2015, spolufinancovaný je zo zdrojov Európskej únie, pričom celková finančná alokácia na projekt je vo výške 17,072 miliónov EUR. Projekt „Motory“ v operačnom programe Vzdelávanie má priority zamerané na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy, pričom hlavným zámerom je vytvorenie efektívneho edukačného prostredia, ktorého „produktom“ je absolvent vysokej školy dobre pripravený pre  pracovné a spoločenské prostredie. Významným prínosom projektu je účinnejšie „previazanie“ univerzít s firmami v kontexte tvorby obsahu vzdelávania, efektívnych vyučovacích foriem a metód, čo vytvára podmienky pre formovanie vzťahov medzi absolventom univerzity a  zamestnávateľom už počas vysokoškolského štúdia.
 
Edukačné technológie a ich kompatibilita s praxou pri tvorbe štandardov
Technologická podpora vyučovania poskytuje študentom univerzity súbor nástrojov na formovanie cieľových kompetencií, počínajúc doručovaním obsahu vzdelávania, cez prvky aktívneho osvojovania učiva, tvorivého a  aktívneho projektového vzdelávania, spoločenskej komunikácie, objektívneho hodnotenia a testovania výsledkov dosiahnutých vedomostí a  zručností až po celkovú administratívu vzdelávania. Vzdelávacie prostredie s podporou systému komplexného manažmentu didaktické cyklu sa stáva bežným štandardom flexibilného vzdelávacieho prostredia technických fakúlt. Kontinuálny nárast podielu  technologických systémov podpory vzdelávania je podmienený novými kompetenciami, najmä počítačovou a technologickou gramotnosťou v univerzitnom prostredí a  dotýka sa to rovnako pedagógov, ako aj študentov. Transformácia obsahu a  foriem vzdelávania s využívaním technologickej podpory nie je možná len jednoduchou konverziou tradičného učebného textu do digitálnej formy a  jeho doručovania študentom. Technologické kompetencie, ktoré získava študent počas vysokoškolského štúdia by mali významne korelovať so  štandardnými požiadavkami zamestnávateľov na pracovnom trhu.
 
Projekt “Motory” vytvára most medzi ponukou kompetencií produkovaných akademickým prostredím a požiadavkami v reálnom prostredí pracovného trhu. Reaguje tak na riešenie aktuálnej “nezhody” medzi tým, čo sa študent počas vysokoškolského štúdia naučil a tým, čo sa od absolventa univerzity požaduje, aby bol schopný okamžite zaujať pracovnú pozíciu na  trhu práce. Technologická podpora formovania cieľových kompetencií študenta poskytuje komplexný súbor funkcií, ktoré sú charakteristické pre flexibilné pracovné prostredie rovnako na univerzite, ako aj vo  firme. Podmienkou kompatibility nástrojov pre principiálnych “hráčov” sú formované spoločné štandardy. Projekt spája troch hlavných hráčov – vzdelávaciu inštitúciu, študenta a firmu. Cieľom projektu, ktorý je formovaný synergiou spoločných záujmov fakulty, firmy a študenta je vytvorenie štandardov pre vzdelávacie prostredie technických fakúlt s  technologickou podporou s využitím systému manažovania procesu vyučovania (tzv. LMS – Learning Management System), ktorý si vyžaduje splnenie základných princípov, pričom manažment vzdelávania s  technologickou podporou:

  • poskytuje všeobecný súbor požiadaviek, ktoré sú zamerané na to, prečo by študenti mali využívať toto prostredie (motivácia),

  • vývoj prostredia s didaktickými funkciami, ktoré sú zamerané na  formovanie študenta prostredníctvom jeho aktivity (aktivizácia),

  • rešpektuje všeobecne funkčnú platformu, ktorá tvorí základ pre  individuálny rozvoj študenta s variabilným obsahom vzdelávania pre rôzne študijné programy s diferencovanou úrovňou kompetencií (individualizácia),

  • posilnenia kontextu medzi učivom z rôznych predmetov a študijných programov (kompatibilita),

  • aktivizácie študentov k efektívnemu využívaniu teoretických poznatkov v  praktickej aplikácii s reálnym produktom a evidentne merateľnými výsledkami (kontextualizácia).

Technologická gramotnosť študenta technickej fakulty znamená, že študent evidentne rozumie podstate používaných neustále viac sofistikovanejších technológií, rozumie ich vplyvom na spoločenské a  pracovné prostredie a vníma dopad technologickej podpory vzdelávacieho a  pracovného prostredia na celkové zmeny vo využívaní vedomostí na  spoločenský rozvoj a s tým súvisiace zvyšovanie životnej úrovne spoločnosti.
 
Technologická podpora vzdelávania a technologická gramotnosť s dopadom na spoločnosť
Technologická podpora vzdelávania formuje študenta aj v tom, že rozumie mediálne artikulovaným informáciám všeobecne aj profesijne a študent je schopný hodnotiť a posudzovať poznatky s vyšším stupňom inteligencie, usporadúvať ich do kontextu s ostatnými poznatkami a je schopný formulovať výstupy svojich aktivít na tomto základe. Študent s  rozvinutou technologickou gramotnosťou je schopný účinne dosahovať definované ciele a výsledky využívaním technológií bez principiálnych bariér. Technológie by mali študentovi účinne pomáhať v osvojovaní a  upevňovaní  učiva a nie ho viac “vystrašiť”, alebo “ohúriť”. Technologická gramotnosť je dôležitá pre každého študenta na to, aby porozumel, prečo je technologická podpora významná pre edukačnú, spoločenskú a produkčnú sféru a pre celkový hospodársky rast spoločnosti. Technologická gramotnosť študentov technických fakúlt je zásadným predpokladom uplatnenia študenta na trhu práce a prináša potenciálne výhody už pri hľadaní prvého zamestnania, pričom ovplyvňuje rozsiahlu oblasť profesií v spoločenskom aj produkčnom prostredí v  technike, ekonomike, sociálnej sfére, verejnej aj štátnej správe či pracovných pozíciách v ozbrojených zložkách.
 
Projekt „Motory“ a formovanie technologických štandardov pre vedomostnú spoločnosť
Projekt „Motory“ v kontexte formovania vedomostnej spoločnosti si kladie jeden z principiálnych cieľov, ktorým je dosiahnutie rovnováhy medzi hĺbkou a šírkou poznatkov a rovnováhy medzi rozsahom teoretických vedomostí a obsahom užitočných praktických zručností. Stručne je možné formulovať charakteristiku, že hlavným cieľom projektu v prostredí technických fakúlt je vytvorenie výučbového prostredia pre perspektívne a  atraktívne študijné programy s optimálnymi podmienkami vo vzdelávaní na  dosahovanie maximálneho potenciálu pre podporu kreativity a  aktivizácie  študentov vysokých škôl s využívaním technológií, ktoré sú súčasťou aktuálnej produkčnej praxe. Tu je možné dostatočne vnímať význam a dopad štandardov. Technologické štandardy sú zamerané na to, čo má študent vedieť urobiť v kontexte obsahu vzdelávania. V rozvinutých a  dobre fungujúcich spoločenstvách sa formovaniu štandardov venuje veľká pozornosť a do celého reťazca procesov sú zapojené najmä vzdelávacie inštitúcie a „kľúčoví hráči“ pracovnej a spoločenskej sféry. Cieľové kompetencie s definovanými štandardmi technologickej gramotnosti poskytujú študentovi na každom stupni vysokoškolského štúdia “zoznam” vedomosti a zručnosti, ktoré by mal počas štúdia nadobudnúť. Projekt “Motory” si kladie za cieľ formovať technologické štandardy pre  perspektívne študijné odbory, ktoré akcelerujú využívanie vedomostí v  hospodárskej a spoločenskej sfére a najviac prispievajú k celkovému rastu životnej úrovne.
 
Technologická podpora a jej dopady na rozvoj vedomostnej spoločnosti
V dnešnom globalizovanom hospodárskom priestore je podstatnou podmienkou trvalo udržateľného rozvoja technologická podpora manažovania vedomostí, ktorá sa stáva podstatnou „hybnou silou“ v stratégii rozvoja produkčnej firmy aj spoločenskej sféry. Technológie významne urýchľujú transformáciu v produkčnej sfére a tiež spoločenské zmeny, pričom práve vedomosti a zručnosti sú najdôležitejšou zložkou efektívnych zmien. Vzdelávací proces s vyváženým súborom na jednej strane tvorený teoretickými a praktickými kompetenciami absolventa vysokoškolského vzdelávania na technickej fakulte a na druhej strane formovaný efektívnym manažovaním vedomostí sa stáva principiálnou požiadavkou dobre spravovanej spoločnosti. Na tejto koncepcii je založený prínos Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého podstatou je vytvorenie synergie aktivít subjektov zapojených v  projekte pri formovaní súboru formalizovaných vedomostí získaných pri výskume a vývoji nových produktov ako excelentného prostredia na  produkovanie vedomostí prostredníctvom intenzívnej spolupráce produkčnej sféry a univerzít.
 
 
 
 Autor: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., Žilinská univerzita v Žiline


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.