Späť

Trendy v oblasti prepojenia vedecko výskumných inštitúcií a podnikateľskej praxe

Za posledných 10 rokov sa na Slovensku spolupráca medzi vedecko-technickými inštitúciami a priemyslom začína pomaly rozbiehať. Už dnes môžeme vidieť niekoľko úspešných a zaujímavých príkladov, či už vo forme spin-off firiem, výskumných pracovísk alebo rôzne formy spolupráce konkrétnych pracovísk, katedier alebo fakúlt s firmami, ktoré takýmto spôsobom riešia cez konkrétne projekty personálne alebo administratívne procesy.

Zo strany štátu sa v súčasnosti kladie veľká podpora spolupráce medzi univerzitami, a vedecko-výskumnými inštitúciami a priemyslom a ako aj podnikateľskou sférou. Príkladom môžu byť nielen projekty, ktoré sa realizovali v minulosti, ale najmä tie, ktoré sa v súčasnosti realizujú na najvýznamnejších univerzitách na Slovensku. Jedná sa najmä o projekty univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.

Tieto projekty sú zamerané na budovanie infraštruktúry a realizáciu výskumných aktivít avšak s dôrazom na technologický transfer a  spoluprácu s priemyslom. V rámci týchto projektov vznikajú aj špecializované pracoviská, ktoré majú naštartovať spoluprácu s priemyslom a v dlhodobom horizonte vytvárať priaznivé prostredie pre  spoluprácu a propagáciu inštitúcií v regióne. Takýmito pracoviskami sú najmä inkubátory, centrá pre technologický transfer a regionálne inovačné centrá. Konkrétnymi príkladmi takýchto projektov sú napríklad Výskumné centrum Žilinskej univerzity alebo Univerzitný vedecký park Technicom v Košiciach.

Významnú úlohu zohrávajú aj vzájomné  prepojené  projekty medzi výskumnými inštitúcií ako aj spoločné projekty s podnikmi. Týka sa to hlavne tých projektov, ktoré sú výsledkom výskumu a realizovali sa  na  základe  vzájomných potrieb medzi výskumnými inštitúciami. Podľa toho sa potom pristupuje aj k samotnej realizácii projektu. Projekty realizované z verejných zdrojov sú často koordinované výskumnou organizáciou, podnik je partner zabezpečujúci prepojenie na prax a  projekty sa realizujú v rámci schváleného harmonogramu. Pri komerčných projektoch je situácia mierne odlišná. Tieto projekty sú často iniciované a koordinované najmä podnikom alebo firmou a pri týchto projektoch sa uplatňuje najmä trhový princíp, rýchlosť a efektivita komunikácie a realizácie. Tieto projekty sa môžu realizovať na  medzinárodnej, národnej alebo regionálnej úrovni.

Z regionálneho hľadiska sú významným prvkom klastrové iniciatívy. Klastre sú významné nielen z pohľadu spolupráce výskumných inštitúcií a  výraznou mierou zasahujú aj do oblasti priemyslu a podpory zamestnanosti v regióne. Klastre sú miestom inovácií, regionálneho rozvoja a  spoločného riešenia výziev na trhu.

Celý model sa opiera o koncept tzv. “Triple Helix” - prepojenie a  vytvárania vzťahov medzi výskumnými inštitúciami, priemyslom a verejnou správou. Tieto 3 “sektory” dokážu fungovať aj samostatne a oddelene. Na druhú stranu v rámci konceptu “Tripple Helix” priemyselný sektor funguje ako prepojenie s trhom, verejná správa zabezpečuje kontakt s regiónom a  stabilitu a univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie pôsobia ako nositeľ nových poznatkov a technológií.

Významnú úlohu pri prepájaní univerzít s praxou v súčasnosti na  Slovensku plní národný projekt  „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Ide o projekt, v rámci ktorého majú študenti ktoréhokoľvek stupňa vysokoškolského štúdia možnosť zapojiť sa do  krátkodobých exkurzií až po dlhodobé stáže priamo vo firmách a podnikoch na Slovensku. Počas tejto spolupráce s firmou, študenti riešia konkrétne zadania firemných úloh a tak majú možnosť overiť si svoje vedomosti v praxi a získať tak cenné skúsenosti. Zároveň od júna 2014 sa začala aj ďalšia etapa národného projektu v rámci ktorej môžu najaktívnejší študenti, ktorí absolvovali  prax na Slovensku, absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí.

Uvedené aktivity tohto projektu sú o to významnejšie, že okrem spolupráce medzi inštitúciami poskytujú študentom možnosť zamestnať sa  priamo v podniku, v ktorom  prax absolvovali. Súčasne projekt zlepšuje absolventom technický zameraných vysokých škôl lepšie uplatnenie sa na  trhu práce.

Viac informácií o projekte a o možnostiach a spôsobe zapojenia nájdete:  http://www.vysokoskolacidopraxe.sk

Záverom by som chcel uviesť, že inovácie („obnovenia“) sú v súčasnosti jedným z hlavných faktorov úspechu. Inovácia však nevzniká v  laboratóriu. Inovácia sama o sebe  nie je inováciou, stáva sa inováciou až vtedy, keď ju akceptuje trh a potvrdia zákazníci. Preto je spolupráca výskumných inštitúcií a praxe tak dôležitá, až kľúčová.


Prevzaté z http://inovacie.regionzilina.sk/inovacie/1969/trendy-v-oblasti-prepojenia-vedecko-vyskumnych-institucii-a-podnikatelskej-praxe/

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.