Späť

Tvorba obsahu vzdelávania zameraného na inovácie, tvorivosť a aktivitu

Východiská pre vzdelávacie prostredie s podporou inovácií, tvorivosti a aktivity

Transformácia aktuálne prevládajúceho reproduktívneho vzdelávacieho prostredia na slovenských vysokých školách založeného na princípoch formovania všeobecne stanovených požiadaviek na vedomosti študentov a  ich následného formálneho kontrolovania zhody &s predpísaným obsahom a rozsahom na flexibilné prostredie podporujúce aktivitu a zodpovednosť študenta za proces formovania pracovných kompetencií je oprávnenou požiadavkou na to, aby sa vysoké školy stali hybnou silou pre zlepšenie spoločenskej a hospodárskej sféry na Slovensku. Flexibilné edukačné prostredie je charakteristické tým, že vytvára podmienky pre inovácie tak, že prostredníctvom obsahu vzdelávania podporuje  rozvoj tvorivosti študentov využívaním aktivizujúcich didaktických foriem a metód s  účinnou technologickou podporou v celom edukačnom procese. Vyučovací proces primárne formujú dva subjekty – pedagóg a študent, a jeden objekt – učivo. Učivo ako obsah vzdelávania je podmienené stupňom a úrovňou poznania v príslušnej oblasti, stavom vzdelanosti v spoločnosti, charakterom cieľovej skupiny a postavením vzdelávania v hodnotovom systéme spoločnosti.
 
Misia projektu v procese transformácie obsahu vzdelávania, očakávania a dopady 
Národný projekt ,,Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, do ktorého sa zapojili slovenské univerzity a firmy je koordinovaný Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI). Ide o dvojročný projekt s pomerne veľkým finančným rozpočtom 17 miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu, operačného programu Vzdelávanie. Hlavným cieľom je účinnejšie prepojiť univerzity s praxou a prispôsobiť vzdelávanie potrebám spoločnosti a hlavne podnikov. Jedným zo zámerov projektu „Motory“ je dosiahnuť to, aby študent vedel evidentne urobiť to, čo sa sa má naučiť. Cieľom projektu je vytvoriť v univerzitnom prostredí edukačnú kultúru zameranú na podporu aktivity a tvorivosti pre  potenciálny vznik skutočných pravých inovácií, ktoré majú dopad na  produkčnú sféru s trvalými výsledkami podporovanými efektívnou fungujúcou sieťou spolupráce pre formovanie potrebných kompetencií absolventa univerzity. Efektívny vyučovací proces najviac ovplyvňuje obsah vzdelávania, kde výber prvkov učiva a aj požadované cieľové kompetencie študenta sú formované edukačnou aj produkčnou sférou. Tvorba obsahu vzdelávania zameraného na inovácie, aktivity a tvorivosť benefituje zo spolupráce univerzity s praxou,. K primárnym didaktickým pilierom v tomto procese patrí formovanie obsahu základného učiva reflektujúceho univerzálne hodnoty a najdôležitejšie kompetencie. Nie je možné ignorovať nové výzvy pre globálnu ekonomiku a kultúru edukačného prostredia, a tiež spôsoby hodnotenia osvojenia obsahu vzdelávania a  štandardy pre jeho taxonómiu. Modelovanie obsahu vzdelávania zameraného na inovácie, tvorivosť a aktivitu vychádza z dvoch základných prístupov, ktorými sú:

  • obsiahnutie komplexných principiálnych teoretických poznatkov s ich praktickou aplikáciou pre život,
  • zameranie sa na rozvoj myslenia a tvorivé aktivity ako zdroj trvalo udržateľného rozvoja pre inovácie.

V tomto kontexte je jedným z podstatných cieľom projektu “Motory” pre  vzdelávaciu sféru vytvorenie adaptívneho výučbového prostredia, ktoré formuje kultúru tvorivosti, inovácií a aktivity na podporu rozvoja teoretických aj praktických užitočných kľúčových kompetencií študenta.
 
Tvorivosť a inovácie ako preferencie v perspektívnych študijných odboroch
V rámci riešeného projektu sa v atraktívnych perspektívnych študijných programoch preferuje zameranie obsahu, foriem a metód vzdelávania na  aktivitu, tvorivosť a inovácie, pričom pri formovaní podmienok a cieľov dominuje vytvorenie efektívneho flexibilného vzdelávacieho prostredia a transformácia vzdelávacieho procesu s prechodom na digitalizáciu obsahu vzdelávania. Zhoda technologickej podpory v edukačnom i  produkčnom prostredí konverguje k flexibilite tvorby edukačných modulov spájajúcich teoretické východiská s praktickou aplikáciou v projektovej koncepcii vyučovania. Výstupom edukačného projektu je merateľný inovatívny produkt vytvorený študentom a jeho hodnotenie vychádza z  nielen z formálneho spracovania, ale aj z dopadu na rozvoj produkčnej a  spoločenskej sféry. Takto formované prvky obsahu vzdelávania – učiva, a  tiež kompetencie absolventa vysokej školy korešpondujú s vedomosťami, zručnosťami a praktickými schopnosťami, ktoré preferuje a požaduje produkčná sféra. Navyše si študent univerzity už počas štúdia prostredníctvom praxe a exkurzií formuje svoje “užitočné” kompetencie v  korelácii s aktuálnym stavom produkčného prostredia a tiež vytvára a  rozvíja vzťahy s pracovným prostredím, čo poskytuje študentovi aj firme potenciálne príležitosti pre budúce zamestnanie. Významným prínosom v  tejto aktivite je skutočnosť, že počas doby riešenia projektu sa od mája 2013 do novembra 2015 do praxe v podnikoch dostane 350 študentov a ďalších 3500 v nich absolvuje exkurzie. Národný projekt prináša diverzifikáciu univerzitného štúdia, zameriava sa na podporu perspektívnych a atraktívnych študijných programov, pričom jedným z  kľúčových zámerov je prostredníctvom synergie aktivít univerzitnej a  produkčnej sféry podstatne účinnejšie transformovať vysokoškolské vzdelávanie na užitočnejšie a posilňovať mobilitu absolventa univerzity, čo prispeje k zvýšeniu efektivity vzdelávania s formovaným študentom s užitočnými vlastnosťami – je to evidentný prínos pre všetkých partnerov v projekte – pre študenta, školu, firmu. 
 
Kompetencie v oblasti tvorivosti, inovácií a aktivity
Študenti technických študijných odborov v procese osvojovania poznatkov prostredníctvom obsahu vzdelávania zameraného na rozvoj kompetencií tvorivosti, inovácií a aktivity nadobúdajú technické vedomosti a  technologické zručnosti v procese návrhu, vývoja a zlepšovania vlastnosti produktov, pričom si formujú aj schopnosti na posudzovanie a  hodnotenie funkcií a parametrov inovatívneho produktu aktívnym meraním. V inovatívnom, aktívnom a tvorivom edukačnom prostredí sa formujú cieľové kompetencie absolventa univerzity kompatibilné s reálnymi potrebami vedomostnej spoločnosti, kde má študent :

  • ukázať schopnosť porozumieť hlavným koncepciám navrhovania nových produktov, ktoré súvisia so študijným programom (kontextualizácia),
  • preukázať spôsobilosť vedieť tvorivo a efektívne používať procedúru vývoja nového produktu, resp. procedúru zlepšenia parametrov existujúceho produktu (inštrumentalizácia),
  • vnímať obmedzenia, resp. hodnotiť hranice pre inovácie (evalvácia),
  • schopnosť vnímať skutočnosť, že tvoriť a inovovať je možné rozličnými cestami (flexibilita). 

Výučbové centrá pre rozvoj tvorivosti a inovácií
Z pohľadu prínosov projektu "Motory” v oblasti podpory inovácií, aktivity a tvorivosti študentov vysokých škôl prostredníctvom obsahu vzdelávania je vhodné zamerať sa tiež na prínosy pre edukačné prostredie. Jedným z priamych benefitov je inovácia kurikúl pre vysoko perspektívne študijné programy s požadovanými kompetenciami absolventov pre 21.storočie. Produkčná sféra dostatočne exaktne formuje požiadavky pre aktuálny a budúci pracovný trh - vedomosti, zručnosti, praktické schopnosti a flexibilitu ich aktívneho využívania absolventom vysokej školy. Projekt v kontexte transformácie obsahu vzdelávania poskytuje masívnu technologickú podporu úspešným výučbovým centrám praxe v podobe formovania flexibilného experimentálneho edukačného prostredia s  podporou najnovších sofistikovaných technológií. Koncepcia projektu takto vytvára podmienky na transformáciu vysokoškolského vzdelávacieho prostredia pre dlhodobú udržateľnosť, nakoľko integruje záujmy podstatných “hráčov” do funkčného systému.
 
Perspektívne a atraktívne študijné odbory ako cesta ku kvalitnému štúdiu
Z hľadiska dopadov projektu na cielenú transformáciu vysokoškolského vzdelávania a v snahe osvetliť podstatu projektu je potrebné zdôrazniť, že finálnym kľúčovým produktom je posúdenie obsahu vzdelávania v  študijných programoch a hlavným cieľom je podpora perspektívnych programov a ich kontinuálna optimalizácia. Z celkového počtu približne 1700 posudzovaných študijných programov aj s ohľadom na celkovú štruktúru spoločenskej a produkčnej sféry rešpektujúc trendy budúceho globálneho hospodárskeho vývoja sa javí ako optimálne preferovať podporu pre približne stovku najviac perspektívnych študijných programov.


Autor: Doc. Ing.Pavel Pavlásek, PhD., Žilinská univerzita v Žiline


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.