Späť

Uplatnenie a pracovné príjmy absolventov vysokých škôl v typológii zamestnávateľov

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať uplatnenie a pracovné príjmy absolventov vysokých škôl v typológii zamestnávateľov.
Uplatnením absolventa vysokej školy sa pre účely tejto štúdie rozumie pracovno-právny vzťah medzi absolventom ako zamestnancom a určitou organizáciou ako zamestnávateľom. Pracovným príjmom absolventa vysokej školy sa pre účely tejto štúdie rozumie mzda dosiahnutá v zamestnaneckom pomere.

Typológiou zamestnávateľov sa pre účely tejto štúdie rozumie členenie zamestnávateľov podľa týchto charakteristík:
· druh vlastníctva zamestnávateľa,
· kategória veľkosti zamestnávateľa,
· umiestnenie sídla zamestnávateľa.

Naše posúdenie nadväzuje na výstupy národného projektu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pod názvom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (ďalej aj ako Národný projekt) [1]. Rozširujeme tak veľmi hodnotný vstup tohto projektu pre mapovanie parametrov aj determinantov uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl. Jedným z kľúčových parametrov sa vo výstupoch ukázalo vymedzenie „úspešnosti“ či „hodnoty“ uplatniteľnosti cez porovnanie platov absolventov v prvých rokoch po ukončení štúdia. Rozvinutím tohto aspektu skúmania je posúdenie u akých zamestnávateľov absolventi typicky toto uplatnenie a tieto príjmy získavajú. Predpokladáme, že hlbšia analýza, popisujúca typológiu zamestnávateľov konkrétnych skupín absolventov umožní ešte lepšie kariérne rozhodovanie budúcich uchádzačov o štúdium a súčasne poskytne hodnotnú spätnú väzbu vysokým školám, pre aké typy zamestnávateľov v realite pripravujú pracovnú silu. Pre zamestnávateľov a personálne agentúry je to potom priblíženie typických čŕt kariérnej orientácie pre nich zaujímavých skupín absolventov. Dokumentujeme tým veľmi široké využitie údajov, ktoré Národný projekt sprístupnil analýze a možné multiplikačné efekty vznikajúce z takto nasmerovaných, zmysluplných aktivít.

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.