Späť

Väčšina fakúlt je so spôsobom prijímania študentov spokojná

Iba správne zostavené prijímacie pohovory dokážu utriediť uchádzačov podľa ich kvality, priznávajú prodekani fakúlt, ktorých sme oslovili s dvoma otázkami.

1.Dokáže súčasný systém prijímania uchádzačov utriediť študentov podľa ich kvality? 
 
2.Sledujete, absolventi ktorých vašich študijných programov majú problém uplatniť sa na trhu práce?

Prvýkrát použijeme výsledky národnej porovnávacej skúšky

 Ladislav Baráth, Fakulta stredoeurópskych štúdií,  Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 

1. Súčasný systém na sto percent nedokáže utriediť študentov podľa kvality, aj keď sa na našej fakulte permanentne snažíme o zlepšenie kritérií na zistenie kvality uchádzačov. Tento rok prvýkrát budeme brať do úvahy ako alternatívu za stredoškolské aktivity aj výsledky z  Národnej porovnávacej skúšky (SCIO).

2. V roku 2012 sme prvýkrát distribuovali našim absolventom dotazníky, ktorými sme zisťovali ich uplatnenie na trhu práce. Návratnosť bola vyše 20-percentná, čo možno považovať za relatívne dobrý priemer. Z odpovedí respondentov sme získali cenné informácie, ktoré nám pomôžu pri inovácii našich študijných programov.

Znalosti z prírodovedných predmetov sa veľmi líšia

Monika Bakošová, prodekanka, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

1. Na prvý stupeň vysokoškolského štúdia prijímame všetkých prihlásených uchádzačov, nerobíme prijímacie skúšky. Dôvodom je veľmi rozdielna úroveň vzdelávania na stredných školách. Aj keď máme asi 80 percent uchádzačov o štúdium absolventov gymnázií, ich znalosti z  prírodovedných predmetov (chémia, matematika, fyzika), ktoré sú základom úspešného absolvovania štúdia na našej fakulte, sa veľmi líšia v  závislosti od konkrétnej školy. Preto by prijímacie skúšky mohli znevýhodniť študentov zo škôl, kde sa na vyučovanie prírodovedných predmetov nekladie dostatočný dôraz. Príležitosť študovať u nás dostane každý a prvý rok štúdia slúži aj na vyrovnanie znalostí študentov a  takisto na utriedenie študentov podľa kvality. Cesta prípravných kurzov pred prijímacou skúškou sa nám nezdá vhodná, pretože predstavuje finančnú záťaž pre uchádzača o štúdium, ktorý dopláca na nekvalitné vzdelávanie na svojej strednej škole.

2. Máme študijné programy, kde je z praxe záujem o absolventov oveľa vyšší, ako dokážeme uspokojiť. Dôvodom je buď málo absolventov v  konkrétnom študijnom programe, alebo je pre absolventov nezaujímavá lokalita. Uplatniteľnosť našich absolventov nielen pasívne sledujeme, ale sa aj aktívne snažíme, aby mali čo najmenší problém s uplatnením sa. Napríklad v rámci možností našich priemyselných partnerov zabezpečujeme odborné praxe v priemyselných podnikoch, kde v prípade, že sa študent osvedčí, často dostane pracovnú ponuku. Rovnako chceme, aby diplomové práce riešili problémy z praxe. Dobré prakticky orientované diplomové práce prispievajú k uplatniteľnosti našich absolventov na trhu práce.

Používame vlastný test študijných predpokladov

Gabriela Lubelcová, prodekanka, Filozofická fakulta UK Bratislava

1. Na našej fakulte už niekoľko rokov uplatňujeme model spoločnej skúšky pre všetkých uchádzačov zameranej na overenie všeobecných študijných predpokladov uchádzačov o štúdium, s cielenou orientáciou podľa profilového zamerania našej fakulty. Kladie dôraz na verbálne, analytické a logické schopnosti a zameriava sa na otestovanie spôsobilosti tvorivo pracovať s faktmi, systémové myslenie a schopnosti postihnutia trendov a súvislostí. Test pripravujú odborníci z našej fakulty a jeho schopnosť diferenciácie testujeme každý rok po skončení prijímacích skúšok. V prípade niektorých študijných programov je všeobecná prijímacia skúška doplnená ďalšími testami, na overenie špecifických predpokladov a poznatkov, potrebných pre konkrétny študijný program (najmä v prípade jazykových štúdií). Systém prijímania pravidelne vyhodnocujeme a opiera sa o dlhodobé skúsenosti s aplikáciou prijímacieho konania na fakulte.

2. Pre šírku a rôznorodosť poskytovaných študijných programov na  fakulte sledujú uplatnenie svojich absolventov v praxi jednotlivé katedry na základe kontaktov s nimi. Vzhľadom na výberovosť našej fakulty (počet prihlásených, požiadavky prijímacích skúšok a nároky štúdia) a iba dennú formu poskytovania bakalárskeho a magisterského štúdia, počet absolventov v jednotlivých študijných programoch nie je masový a naši absolventi nemajú zásadné problémy uplatniť sa na trhu práce.


Okrem písomných testov aj dialóg pred komisiou


Viac si môžete prečítať na http://vysokeskoly.sme.sk/c/7109026/vacsina-fakult-je-so-sposobom-prijimania-studentov-spokojna.html

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.