Späť

Vplyv informačno-komunikačných technológii na trh práce – trendy v získavaní zamestnancov generácie Y

Dnešné pokolenie mladých ľudí sa zásadne odlišuje od predchádzajúcej generácie pri nárokoch na zamestnanie. Neutíchajúci technologický pokrok a masívne sprístupnenie internetu menia trh práce. Rozširuje sa získavanie zamestnancov prostredníctvom moderných nástrojov informačno-komunikačných technológií. Dnešná generácia mladých ľudí, ktorá vstupuje na trh práce a je nazývaná aj ako generácia Y, má svoje predstavy o zamestnaní. Problémy môžu vzniknúť v dôsledku rozdielnych myslení a komunikačných štýlov pracovníkov narodených v rôznych epochách. Jednou z najväčších výziev, ktorým čelí generácia Y pri vstupe na pracovný trh, je ich potreba efektívne komunikovať s generáciou X.

Rozdelenie generácií
Generáciu X predstavujú ľudia narodení v rokoch 1965 a 1977. Osoby tejto generácie pracujú na svojej pracovnej pozícii alebo už sú na jej vrchole. Nemajú problém podriadiť sa odporúčaniam manažérov, aj keď vyžadujú nové prístupy vo vedení. Preferujú radšej samostatné formy práce. Nemajú také kompetencie z oblasti IT ako generácia Y, ale sú dobrými organizátormi, vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči stresu a  dokážu sa zamerať na cieľ. Majú silnú pracovnú morálku a na pracovisku očakávajú flexibilitu.

Generácia Y, tiež známa ako Millenium, sa narodila po roku 1977. Medzi základné črty tejto generácie patrí snaha neustále sa vzdelávať, komunikovať so zamestnávateľom ako partnerom, presvedčenie, že za prácu náleží adekvátna odmena, nízka pracovná loajalita, snaha okamžite kariérne rásť, potreba vyjadriť svoj názor a podobne. Najdôležitejším objektívnym rozdielom voči skorším generáciám je to, že deti generácie Y vyrastali ako prví s internetom. (Zdroj: NSLW)

Trendy v získavaní zamestnancov
Zmeny, ktoré je nevyhnutné realizovať za účelom prispôsobenia sa potrebám generácie Y, sa uskutočňujú i v oblasti personálnej práce. Personálni manažéri musia s vážnosťou pristupovať k analýze demografického vývoja a k zmenám v štruktúrach jednotlivých generácií. Na Slovensku sa ešte aplikuje tradičný spôsob získavania zamestnancov, ale ich vplyv sa znižuje a v budúcnosti sa stanú prirodzenou súčasťou získavania zamestnancov sociálne siete. Termín sociálna sieť označuje internetovú platformu, ktorá disponuje sériou nástrojov používaných určitou komunitou k zdieľaniu textov, fotiek, videií, záujmov a svojich myšlienok. Tieto informačno-komunikačné prostriedky patria medzi najpoužívanejšie prostriedky komunikácie generácie Y vo vzťahu k iným ľuďom. Stratégia získavania zamestnancov prostredníctvom sociálnych sietí je založená na prilákaní tých najlepších kandidátov prostredníctvom odporúčaní, a následným zlepšením vnútornej správy a  referenčného procesu kontroly.  (Zdroj: Generácia Y)

Najznámejšou špecializovanou profesionálnou sieťou na vyhľadávanie potencionálnych nových zamestnancov je sociálna sieť LinkedIn, ktorá je cielene určená na budovanie kontaktov medzi profesionálmi z rôznych oblastí. LinkedIn je americká sieť založená v roku 2003. Má viac ako 330 mil. registrovaných členov, z toho 39 mil. študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl. Ponúka hneď niekoľko možností ako informovať o  aktuálne otvorených pozíciách. Štandardným nástrojom je inzercia alebo uverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste v profile náborového špecialistu resp. v diskusii cieľovej skupiny. Okrem zacielenej inzercie a následného čakania na ohlas neznámych uchádzačov, LinkedIn ponúka tzv. ,,headhunterom,, aj nástroj k aktívnemu osloveniu konkrétnych ľudí.

Profil svojho potenciálneho zamesntanca môžu firmy pozrieť aj na  sociálnych sieťach.  Nepotrebujú k tomu zaslanie životopisu od kandidáta na danú pozíciu. V profile si môžu pozrieť, aký je študent aktívny, čo robil počas štúdia. Študenta zapájaním sa do rôzných aktivít prispieva k naplneniu svojho profilu na sociálnych sieťach. Najviac študenti môžu zaujať budúcich zamestnavateľov nadobudnutou praxou vo firme počas štúdia. V rámci aktivít národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa študentom otvárajú príležitosti pracovať na konkrétnych úlohách a témach, ktoré sa v podnikoch riešia. Po úspešnom absolvovaní praxe na Slovensku sa študentom cez národný projekt otvárajú možnosti praxe aj v zahraničných firmách za hranicami Slovenska. Zapojením sa do projektu študenti vylepšia svoj profil a  stanú sa tak zaujímavejším pre spoločností, ktoré si vyhľadávajú zamestnancov cez sociálne siete.

Technologický boom a postupujúca globalizácia menia spôsoby získavania zamestnancov. Sociálne siete, ako napr. LinkedIn, ponúkajú získavanie zamestnancov využívaním odporúčaní a sledovaním profilu použivateľa, ponúkaním voľných pracovných miest a konštrukciou nástrojov na  vyhľadávanie zamestnania. Zapojením sa do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti si môžu študenti vylepšiť svoj profil a stáť sa tak zaujímavejším pre firmy, ktoré si vyhľadávajú zamestnancov cez sociálne siete.


Autor: Ing. Andrej Rybovič, MSc.

Prevzaté z http://inovacie.regionzilina.sk/inovacie/1993/vplyv-informacno-komunikacnych-technologii-na-trh-prace-trendy-v-ziskavani-zamestnancov-generacie-y/

 

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.