Späť

Vyše 70 percent mladých by chcelo žiť mimo Slovenska

Uvádza to Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014–2020.

Na Slovensku žijú takmer dva milióny mladých ľudí do 30 rokov. Predstavujú vyše 37 percent obyvateľstva. Viac ako 70 percent mladých ľudí by však uprednostnilo život v inej krajine. Uvádza to Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014–2020. Tento dokument, zameraný na zlepšenie kvality života mladých, dnes schválil vládny kabinet. Na rokovanie ju predložil minister školstva.

Podľa stratégie je potrebné vynaložiť viac peňazí na rozvoj tých oblastí politiky, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí v ich každodennom živote, zlepšujú kvalitu ich života, prispejú k zníženiu ich sociálnej závislosti a podporia ich autonómiu. "Tak sa Slovensko môže stať krajinou, kde mladí ľudia budú chcieť zostať žiť," píše sa v materiáli.

Na Slovensku bolo na konci roka 2012 bez práce asi 34 percent mladých, čím sa SR s mierou nezamestnanosti mladých zaradila na šieste miesto medzi krajinami EÚ.SR ročne vynakladá na zníženie nezamestnanosti približne jedno percent HDP, v ostatných krajinách EÚ je to vyššie percento. Práve sociálna situácia mladých má podľa stratégie vplyv na to, kedy sa osamostatňujú od rodičov. Slovensko je podobne ako Malta krajinou, v ktorej mladí muži opúšťajú rodičov vo veku 30 až 35 rokov a mladé ženy vo veku 28 až 30 rokov.

Stratégia si dáva tri hlavné ciele - vytvoriť viac príležitostí pre  mládež vo vzdelávaní a zamestnaní, zlepšiť prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom a podporiť plnú participáciu mladých ľudí na  živote spoločnosti a podporovať vzájomnú solidaritu medzi spoločnosťou a  mladými ľuďmi.

V oblasti zamestnanosti by vláda chcela zaviesť systematické kariérne poradenstvo a zvýšiť orientácie mladých na trhu práce. Navrhuje zabezpečiť inštitucionálnu a finančnú podporu poradenských služieb a  mentoring v prvom zamestnaní. Chce tiež zavádzať prvky duálneho vzdelávania a podporiť vyrovnávanie medziregionálnych rozdielov. V stratégii si dáva za cieľ aj podporovať zamestnávateľov v tvorbe nových pracovných miest s cieľom zvýšiť počet pracovných miest pre mladých ľudí.

Cestu vidí v motivácii zamestnávateľov prostredníctvom priamych dotácií, ako aj odvodových bonusov. Okrem toho chce vláda napríklad podporiť podnikanie u mladých. Jedným s navrhovaných opatrní je zavedenie vyučovania základných podnikateľských zručností prostredníctvom online kurzov na internete, intenzívnejšie prezentovať podnikanie najmä na vysokých školách v spolupráci s rezortom školstva a  jednotlivými univerzitami či vytvoriť sieť ambasádoriek a ambasádorov budúcej generácie podnikateľov a prezentovať úspešné podnikateľské vzory v školách a pomocou verejnoprávnych médií. Stratégia tiež navrhuje spoluprácu s podnikateľmi na vytváraní mentoringových programov pre  mladých ľudí s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi.

Pre naplnenie cieľov stratégie majú príslušné ministerstvá zabezpečiť tvorbu, realizáciu a vyhodnotenie účelových projektov alebo iniciatív. Napĺňanie tejto stratégie sa má vyhodnotiť v polovici jej trvania, t.j. v roku 2017 a na jej konci v roku 2020.

 

Prevzaté z http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/strategia-sr-pre-mladez/10217-clanok.html


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.