Späť

Výskum a inovácie

Vysoké školstvo, výskum a inovácie sú tri strany riešenia jedného problému – ako podporiť pozitívne spoločenské zmeny a rozvinúť znalostnú ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou. Medzi týmito troma doménami existujú niektoré zjavné rozdiely – vysoké školstvo vzdeláva pracovníkov pre znalostnú spoločnosť; veda a výskum majú za úlohu prinášať nové objavy; a inovačný sektor sa stará o implementáciu vedeckých objavov do zlepšenia produktov a procesov, ktoré sa pretavia do reálnych aplikácií. A zatiaľ čo výskum by mal vychádzať z vnútornej potreby po poznaní, autonómie v bádaní, orientácie na dlhodobé výsledky a jeho hlavnými znakmi by mali byť skepticizmus a vedecké metódy, inovácie sú zamerané na konkrétne úlohy, zefektívnenie už známych procesov a praktickú použiteľnosť vychádzajúcu z vonkajšej potreby vyriešiť zadaný problém. Vysoké školstvo je témou predchádzajúcich sekcií, takže sa mu budeme venovať len so zameraním na jeho výskumný a inovačný potenciál.

V praxi ale medzi týmito troma stranami existujú veľké presahy, keďže vysoké školy sú okrem vzdelávania zodpovedné aj za výskum a inováciám sa tiež darí lepšie v spoločnosti s kvalitne pripravenými pracovníkmi. V ideálnom prípade sú tieto tri domény prepojené na viacerých úrovniach, dokážu medzi sebou efektívne komunikovať svoje potreby a vnímajú aj dlhodobejší plánovací horizont. Nezanedbateľnou súčasťou celej tejto sústavy je aj štát, ktorý do veľkej miery vplýva na rozdelenie priorít a financovanie značnej časti tohto systému. V nasledujúcich odsekoch sa zameriame na porovnanie vybraných štátov v jednotlivých kategóriách vedy, výskumu a inovácií, určíme si ‘klastre’ krajín ktoré majú podobný výkon a filozofiu. V ďalších kapitolách sa pozrieme na prípadové štúdie vybraných reprezentantov z jednotlivých klastrov a zakončíme to pohľadom ktoré cesty rozvoja výskumu a inovácií by mohli byť pre Slovensko zaujímavé.

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.