Späť

Vysoké školy musia byť oveľa výraznejšie napojené na prax ako doteraz

  Na slovenských vysokých školách podľa Vás študuje priveľa študentov humanitné a spoločenské vedy na úkor technických a prírodných. Čo hovoria čísla?
Z celkového počtu, viac ako 220-tisíc študentov, študuje technické a prírodné vedy približne 55-tisíc, čo je zhruba rovnaký počet, ako pred 20 rokmi. Humanitné a spoločenské vedy naopak za viac než 20 rokov vyrástli z 28-tisíc na terajších 170-tisíc študentov. To je neprijateľné, pretože približne 70 % z nich je neuplatniteľných na trhu práce a v potrebách hospodárstva.

  Asi je to čiastočne oprávnené, potreba humanitne a spoločensky vzdelaných ľudí odvtedy narástla, spoločnosť sa neorientuje iba na priemysel. Ale koľko je optimum, aká je potreba krajiny?
Prognózy trhu práce, ktoré spracovali zamestnávateľské zväzy hovoria, že potrebujeme takmer dvojnásobok súčasných 10-tisíc absolventov technických univerzít ročne. Z humanitných a spoločenských vied bude mať podľa nášho odhadu približne 75-tisíc študentov problém nájsť si v najbližších rokoch zamestnanie. Ročne končí humanitné smery asi 30-tisíc absolventov, pričom krajina by potrebovala odhadom 15 až 18-tisíc, ktorých dokáže zamestnať.

    Ktoré smery sú najviac prebytočné?
Aj v humanitných vedách sú odbory, ktoré sú vyslovene nedostatkové. Napríklad medicínske odbory, ako stomatológia či všeobecné lekárstvo, majú veľmi nízke čísla, tie treba posilňovať. Je však veľa analytických odborov, napríklad sociologických, politologických a podobne, ktoré sú príliš módne. Nemáme však záruku, že sa týchto ľudí podarí zamestnať. Vzniká tým u nich obrovská frustrácia a tá vedie k tomu, že ľudia sú nešťastní aj v osobnom živote a celý život majú pocit, že sa im krivdí. Pritom sme to dopustili sami. Do týchto procesov vzdelávania treba vložiť trochu plánovitosti, musíme vedieť, čo spoločnosť potrebuje.

    Ako plánuje ministerstvo riešiť tieto problémy?
Sú to veľké veci, ktoré som spomínal, nad ktorými sa ministerstvo nielen zamýšľa, ale ich aj reálne uvádza do praxe. Začala sa spolupráca s priemyselnými zväzmi a zamestnávateľmi, ktorej výsledkom sú návrhy na  zásadné zmeny nielen v odbornom stredoškolskom vzdelávaní, ale aj v celoživotnom. Je v tom veľký neporiadok. Najmä vysokoškolské štúdium si vyžaduje radikálne kroky založené na dôslednej analýze potrieb.

   Aké radikálne kroky chystáte?
Myslím, že máme priveľa univerzít, číslo 38 je pre krajinu ako my neprijateľné. Všetko sa to financuje cez normatívy, ktoré podľa mňa nie príliš dobre vystihujú to, čo potrebujeme. Nie je to spojené s kvalitou. Pokiaľ ide o univerzity, myslím, že by sme mali hovoriť o maximálne siedmich, ktoré sú výskumno-vývojové. Ostatné univerzity toto kritérium nespĺňajú. Budeme musieť zmeniť systém financovania, hodnotenia kvality a akreditácie. Zmeniť kompetencie manažmentu škôl, rektorov a  správnej rady sa zdá byť nevyhnutné. Treba zmeniť aj pozíciu učiteľa na vysokej škole  a vymedziť jeho zodpovednosť úplne inak, ako je to doteraz. Myslím, že vysoká škola nie je sociálny ústav, o pozície docentov aj profesorov sa musí bojovať v tendroch.

    Vysoké školy sú často dosť odtrhnuté od reálnej ekonomiky…
Musia byť oveľa výraznejšie napojené na prax ako doteraz. Myslím, že pozícia bakalárskeho štúdia by mala byť vyslovene orientovaná na  podniky. Úzka spolupráca škôl a podnikov musí umožňovať prax, aby ľudia, ktorí končia školu mali s podnikom kontakt. Aby vedeli, že ich tam chcú a pripravovali sa na pracovné miesta, ktoré podnik potrebuje a má k dispozícii. Je možné zabezpečiť to cez projekty, ročníkové práce, prax, konzultantmi z podniku.
Pokiaľ ide o inžinierske štúdium, potrebujeme oveľa vyššie počty bakalárov. Je nezmyselné, aby každý študent šiel na plné štúdium druhého stupňa, či inžinierske alebo magisterské. Tie čísla musia byť iné, podložené potrebami praxe. Tretí stupeň sú doktorandi – niet pochýb o tom, že by sa títo ľudia mali orientovať na vedu, výskum a inovácie. Mali by však mať bezpodmienečne skúsenosti s realizáciou praktických riešení v podnikoch. Terajší stav, keď vlastne iba citujeme jeden druhého a predstavujeme vedu ako záležitosť vzdialenú od praxe celej krajine vyslovene škodí.

    Na druhej strane podniky volajú po vývojovej základni…
Rozdelenie na základný a aplikovaný výskum v pomere nákladov 50/50 zaručuje naša stratégia Smart Innovation Strategy so siedmimi prioritami. V základnom výskume máme niekde výborné výsledky, ale priepasť medzi ním a využitím týchto poznatkov v praxi je územím nikoho. Myslím, že bude potrebné hodnotiť všetky procesy smerom do budúcnosti z dvoch aspektov – aby sme mali ľudí pripravených a vzdelaných, a aby sa nám rodili aj firmy. Tie môžu vznikať iba na základe inovácii. Podobne, ako v prípade ľudí, potrebujeme vytvoriť podporný mechanizmus inovácií, aby nové spoločnosti mali šancu prežiť prvé dva-tri roky, kým dozrejú.

    Prečo študenti uprednostňujú humanitné smery, je to preto, že technické sa študujú ťažšie?
Žijeme vo svete, ktorý sa rýchlo mení a my dávame mladej generácii málo informácií, zle ju pripravujeme už od škôlky. Vieme deti nadchnúť pre  všetko okrem práce a manuálnych zručností. Už v základnej škole absentuje praktická výchova. Šťastní ľudia sú tí, ktorí vedia veci zrealizovať, nestačí rozprávať o prírode, treba sa pre ňu nadchnúť, spoznať ju a využívať jej potenciál. Čo nespoznáme, nemôžeme mať radi. Praktická výučba si vyžaduje iný prístup učiteľa, ale aj materiálnu základňu. Na Slovensku sa praktická výchova zrušila preto, lebo sme zmenili systém vzdelávania a urobili z neho biznis. Tak sa nám stalo, že sme z detí urobili obchod, čo je spoločenská katastrofa. Keď končia základnú školu, okrem dvadsať rokov starých informácií od rodičov a z internetu nemajú žiadne poznatky, ako svet reálne funguje. Nevedieme ich k tomu, že niečo musia vedieť o budúcich trendoch, aby vedeli čo ich v budúcnosti čaká, čo prax potrebuje, aby mohli byť úspešní.

    Ministerstvo podporuje aj projekty, ktoré majú priblížiť študentov reálnemu životu – ako hodnotíte odozvu na ne zo  strany podnikov a študentov?
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti je veľmi konkrétny. Jeho cieľom bolo ukázať, že je potrebné nastaviť programy vysokých škôl tak, aby do nich mohli hovoriť podniky, aby sa tam videli. Druhý cieľ je spolupráca škôl a firiem, šlo o vytvorenie siete spolupracujúcich organizácií, aby študenti videli, ako reálny svet funguje. Školy musia mať vybavenie, ktoré sa naozaj používa v praxi. Napríklad v oblasti konštrukcie sa používajú celkom iné technológie ako voľakedy – konštrukčné softvéry namiesto rysovacích dosiek a tušu. Zmenil sa systém noriem, celé podhubie je iné a my doň musíme vtiahnuť študentov a ukázať im ho. Prepojenie na prax je kľúčové, ukázať študentom techniku a naučiť ich ju zvládať je dnes kľúčovou podmienkou. Všetci pozerajú Formulu 1, ale pochopiť a ukázať technické riešenia, prečo to tak je, ako to funguje, je veľmi zaujímavé. Vzťah sa buduje tak, že pochopíme ako veci fungujú a cieľom inžinierov je potom meniť ich a zlepšovať.

     Čo si na tomto projekte najviac ceníte?
Pokúsili sme sa otvoriť dvere a zistili sme, že vysoké školy hovoria – „nám v praxi nerozumejú“, prax zasa tvrdí „oni nechcú spolupracovať“. Keď sa nám nedarilo spojiť učiteľov a manažérov, otvorili sme túto možnosť pre študentov. Projekt vytvára podmienky, aby sme mohli niečo zaplatiť, podporovať, zanalyzovať, poradiť a ukázať trendy, ako sa systém vyvíja a prečo. Prináša nám to zaujímavé výsledky. Spustili sme projekt v regiónoch, pretože pre Bratislavu nemohol mať podporu z eurofondov. Ale život si vyžiadal, že sme na ministerstve zo štátneho rozpočtu vytvorili podmienky, aby prebiehal aj v Bratislavskom kraji. Študenti hovoria, že to je presne to, čo potrebovali. Otvárajú sa dvere do fabrík, môžu praxovať, podieľajú sa na riešeniach. Automobilky, ale aj ich dodávatelia si testujú študentov už počas štúdia a vyberajú si, ktorý by sa im hodil. Vzniká dopyt, ktorý študentov silno motivuje.

   Ako sa to dá ďalej rozvíjať?
Chceme to preniesť do vysokoškolského zákona, ktorý pripravujeme. Chceme pre mladú generáciu jasne nastaviť príbeh úspechu – prečo sa treba vzdelávať, praxovať. Všade kam prídu, takíto ľudia potom vynikajú. Flexibilita mladej generácie a znalosť jazykov pripravuje túto krajinu o elitu, ktorá utečie za lepšími podmienkami. Preto pre nich musíme včas otvárať dvere do našich firiem, aby sme ich zachytili. Veď tu máme veľa špičkových zahraničných firiem, treba vytvoriť podmienky, aby špičkoví mladí ľudia mali budúcnosť tu – to je náš cieľ.

   Zo začiatku sa zdalo, že študenti nemali taký záujem, ako sa očakávalo, nedarilo sa  napĺňať ponúkané miesta praxe…
Je to prirodzené, že pokiaľ sa spolupráca a propagácia rozbehne, kým si to študenti začnú posúvať medzi sebou, že to chvíľu trvá. Ale podarilo sa rozptýliť úvodné obavy, som veľmi spokojný s dosiahnutými výsledkami a myslím, že nám to dalo množstvo impulzov, ako ďalej pokračovať. Na báze tohto projektu v septembri spúšťame nový pilotný projekt. V ňom budú bakalári študovať tak, že budú mať viac praxe vo firmách. Podniky napríklad žiadajú po 1. ročníku dva mesiace praxe, v 2. ročníku ďalšie 2 mesiace a v treťom 6 mesiacov praxe. Takéto bakalárske programy začali vznikať a prinášajú nádej, že trochu otvoríme izoláciu, do ktorej sa univerzity dostali. Máme veľa vysokoškolákov, ale málo z nich je schopných uplatniť sa v praxi a to chceme zmeniť.

     Nesťažujú sa firmy na administratívnu náročnosť?
Sú takí, čo sa sťažujú, pesimizmus v spoločnosti je silný. Ľudia vo  firmách majú dosť inej práce, ako vypĺňať dotazníky. Ale musíme vytvoriť databázu a zachytiť tieto trendy. Priniesli sme pre nich vyššiu záťaž, ale dokážeme to aj odmeniť. Sú to veľmi prospešné údaje pre  argumentáciu, prečo je potrebné školstvo zmeniť. Bez čísiel nepresvedčíme akademickú obec, že zmeny potrebujeme, preto musíme mať jednoznačné analýzy.

    Ako tento projekt podniky vidia?
Veľmi sa usilujem, aby sme projekty nehodnotili jednostranne, ale v spolupráci s praxou. Chodím po firmách a vznikajú tu také, čo si zaslúžia pozornosť. Je tu veľa firiem, ktoré chcú rozvíjať nielen vzdelávanie, ale aj výskum a inovácie. Na to, aby to fungovalo, musia mať istotu, že potrebných ľudí nájdu. Kým takýto krok urobia, usilujú sa mapovať si ľudí a takéto projekty im dávajú šancu prísť do kontaktu s učiteľmi aj študentmi. Tvoria sa tak predpoklady na to, aby sa zmena podarila. Nemám obavu, že sa nepodarí, musí sa to podariť.
 
Autor : Peter Kremský
 

Prevzaté z http://praceskovmi.sk/vysoke-skoly-musia-byt-ovela-vyraznejsie-napojene-na-prax-ako-doteraz


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.