Späť

Vysoké školy v Poľsku

Poľsko je stredne veľká až veľká stredoeurópska členská krajina Európskej únie, s približne 38 miliónmi obyvateľov v roku 2014 (Eurostat). Na vysokoškolské štúdium bolo podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (ktoré boli evidované k roku 2012) zapísaných viac ako 2 milióny študentov (z toho iba 1 % s cudzím štátnym občianstvom), k tomu 47 tisíc Poliakov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich viac ako 17 tisíc, tzn. viac ako 1/3 v Spojenom kráľovstve a ďalších približne 10 tisíc v Nemecku). Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje už 79 % vo vysokoškolskom sektore a 1 % v nevysokoškolskom sektore.

Z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie dosahuje Poľsko európsky podpriemerné hodnoty. V poľskej dospelej populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je 25 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ čo priemer krajín EÚ21 predstavuje 30 % (OECD EaG 2014). Menší podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe len Maďarsko (22 %), Rakúsko (20 %), Česká republika (19 %), Slovensko (19 %), Portugalsko (18 %) a Taliansko (16%).

V rámci Európy ide o krajinu, podpriemerne investujúcu do vysokoškolského vzdelávania. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú v Poľsku 1,30 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ21 je len 1,43 % HDP (OECD EaG 2014). Z európskych krajín vynakladá na vysokoškolské vzdelávanie menej vzhľadom k HDP len Švajčiarsko (1,28 % HDP), Spojené kráľovstvo (1,23 % HDP), Taliansko (1,00 % HDP), Slovensko (1,00 % HDP) a Maďarsko (0,97 % HDP).

Pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín sa však úroveň investícií do vysokého školstva ukazuje ako podpriemerná. Jednotkové výdavky na študenta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú v Rakúsku (rovnako ako napríklad v Českej republike) 35 % HDP na obyvateľa. Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ21 predstavujú 39 % HDP na obyvateľa.

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.