Späť

Vysoké školy vo Švédsku

Švédsko je relatívne malá, až stredne veľká (severská) krajina Európskej únie s počtom obyvateľov približne 9,6 milióna v roku 2014 (Eurostat). Na vysokoškolské štúdium bolo podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (ktoré boli evidované k roku 2012) zapísaných 453 tisíc študentov (z toho 9 % s cudzím štátnym občianstvom), k tomu 21 tisíc Švédov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich 5,5 tisíca, teda viac ako ¼ v Spojenom kráľovstve a ďalších 4 tisíc v USA. Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje 60 % vo vysokoškolskom sektore a 10 % v nevysokoškolskom sektore

Z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie dosahuje Švédsko európsky nadpriemerné hodnoty. Vo švédskej dospelej populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je 36 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ čo priemer krajín EÚ21 predstavuje 30% (OECD EAG 2014). Nižší podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe napríklad rovnako nadpriemerné Belgicko (35 %), Holandsko (34 %), Španielsko (32 %), alebo Francúzsko (31 %).
V rámci Európy ide o krajinu, nadpriemerne investujúcu do vysokoškolského vzdelávania. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú vo Švédsku 1,74 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ21 je len 1,43% HDP (OECD EAG 2014). Z európskych krajín vynakladá na vysokoškolské vzdelávanie viac vzhľadom k HDP iba Fínsko (1,94 % HDP), Dánsko (1,90 %) a Holandsko (1,77 % HDP).

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.