Späť

Vysokoškoláci pracujú miesto stredoškolákov, tí v praxi chýbajú

Prax i skúsenosti z posledných rokov poukazujú na to, že aj v  administratívnych pozíciách sú kladené na stálych pracovníkov požiadavky dodatočného štúdia vysokej školy.

Téma odbornosti a praktickej pripravenosti absolventov stredných či vysokých škôl je v posledných rokoch horúcou témou nielen kvôli pretrvávajúcej hospodárskej kríze. Vo všeobecnosti platí, že za ideálneho uchádzača o zamestnanie sa považuje človek, ktorý má aspoň čiastočnú prax v danom odbore. Čerstvý absolvent strednej odbornej školy teda nie je pre zamestnávateľov vhodný či inak zaujímavý. A ako býva zvykom, na jeden problém zväčša nadväzuje ďalší, a tým je nedostatok odborníkov v rámci strojárenských profesií, kuchárov či murárov. Podľa slov spoločnosti AKO, zaoberajúcej sa marketingovým prieskumom trhu, reklamy a médií, je to spôsobené nedostatočnou motiváciou študentov zo strany škôl pracovať vo vyštudovanom odbore, svoju úlohu na tom však zohrávajú aj slabé populačné ročníky.

Vysokoškolákov platia pod cenu

Opačným problémom je nedostatok pracovných miest pre absolventov vysokých škôl. Aj tu za príčinu môžeme považovať hospodársku krízu, ktorá spôsobila pomalý odsun vysokoškolákov aj do kvalitatívne nižších pracovných pozícií, napríklad v oblasti administratívy. Miesta, ktoré v minulosti patrili pracovníkom s ukončeným stredným vzdelaním, sú dnes obsadzované práve absolventmi vysokých škôl, keďže v očiach zamestnávateľov platí - čím vyšší nadobudnutý titul, tým lepšie. Štúdium vysokej školy iba za účelom získania titulu, ktorý by mohol zabezpečiť budúcemu absolventovi vyššie platené zamestnanie, je preto bezpredmetné. Naopak – prax i skúsenosti z posledných rokov poukazujú na  to, že aj v administratívnych pozíciách sú kladené na stálych pracovníkov požiadavky dodatočného štúdia vysokej školy (ak zatiaľ žiadne neukončili), čo sa deje len za účelom získania titulu pre  udržanie svojho súčasného pracovného miesta.

Chýbajú pracovníci so stredoškolským vzdelaním

Čo sa týka praxe stredoškolákov, povinná odborná prax zvyčajne býva podmienkou úspešného ukončenia štúdia. Väčšina absolventov stredných škôl však pokračuje v štúdiu na vysokých školách, čo spôsobuje nedostatok pracovníkov najmä v strojárstve. Iba desať percent absolventov strednej odbornej školy pokračuje naďalej v práci vo  vyštudovanom odbore, pričom v ďalšom štúdiu pokračuje až 60 percent z  nich. V nasledujúcich piatich rokoch však podľa rozvoja hospodárstva a potrieb trhu budú zamestnávatelia potrebovať až dvojnásobne viac pracovníkov so stredoškolským odborným vzdelaním v  porovnaní s vysokoškolským.

Pomoc štátu pre prax

V prípade trojmesačného či dlhšieho neúspešného hľadania zamestnania môžu absolventi vysokých škôl, t.j. občania do 26 rokov nadobudnúť chýbajúcu či nedostatočnú prax v odbore pomocou tzv. absolventskej praxe v dĺžke trvania 3-6 mesiacov. Počas týchto mesiacov môžu po dobu 20 hodín týždenne okrem spomínanej praxe získať pracovné návyky, či dokonca stále pracovné miesto, ak sa u zamestnávateľa osvedčia. Zároveň sa môžu presvedčiť o tom, či chcú danú profesiu vykonávať aj naďalej, po dvoch mesiacoch majú dokonca nárok na 10 dňovú dovolenku. Znie to všetko ako ideálne riešenie, avšak má to aj svoje záporné stránky. Po dobu trvania praxe ich mesačná odmena dosahuje výšku 65% životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby, teda 128,76 €. Oproti predchádzajúcim rokom sa tento príspevok k 1. máju 2013 znížil o 35%. A za každú absenciu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tento paušálny príspevok znižuje. Je však na zvážení každého absolventa, či je preňho takáto možnosť atraktívna.

Krok proti nevýhode

Keďže vysoké školy poskytujú zväčša teoretické vedomosti a čerstvým absolventom chýba dostatočná prax, pre zamestnávateľov sa stávajú nezaujímavými adeptmi o zamestnanie. Tento jav sa snaží v pozitívnom smere od mája 2013 ovplyvniť aj projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorého jedným z cieľov je prepojenie vysokých škôl s podnikmi za účelom poskytnutia možnosti nahliadnuť a vyskúšať si prácu už počas štúdia. Do projektu sa zapojili vysoké školy zo všetkých krajov Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského a doteraz na dlhodobé stáže do podnikov nastúpilo už vyše sto študentov bakalárskeho, magisterského či doktorandského stupňa štúdia. Očakávaným výsledkom tohto projektu je komplexnejšie vzdelanie vysokoškolákov, ktorí okrem poznatkov z teórie určitej oblasti nadobudnú tiež praktické zručnosti a  spolu s nimi vyššiu šancu na uplatnenie. Študent Tomáš sa takto vyjadril na margo projektu: „Základom vzdelania je nepochybne teória, no bez podloženia praktickými prípadmi sa môže stať, že študenti svoje teoretické znalosti jednoducho nedokážu prepojiť v praxi.“

Stredoškoláci v aktivitách nezaostávajú

Pri spomínaní projektov slúžiacich k nadobudnutiu praktických zručností nemôžeme zabudnúť ani na skupinku stredoškolákov, ktorá sa združila pod názvom Pre stredoškolákov a ktorej hlavným cieľom a víziou je vytvoriť priestor na internete, informujúci a motivujúci mládež k mimoškolským aktivitám či osobnostnému rozvoju. Príkladom činnosti tohto združenia je školenie Komprax, týkajúce sa leadershipu. „Na Komprax som sa so  skupinou spolužiakov prihlásil ako zástupca strednej školy, ktorej študentom som. Absolvovali sme dve víkendové školenia z oblasti leadershipu a na záver sme novonadobudnuté zručnosti prezentovali realizáciou malého projektu podporeného sumou 200 € od Iuventy. Vybudovali sme v Leviciach prvý workoutový park a podieľali sme sa i na jeho slávnostnom otvorení. Je to skvelá možnosť pre nás, stredoškolákov, ako sa zdokonaliť v praxi a zistiť už teraz, či by sme sa tým chceli zaoberať v budúcom štúdiu alebo zamestnaní,“ pochvaľoval si túto skúsenosť gymnazista Ľudovít z Levíc.


Autor: Katarína Kopcsányiová
Prevzaté z http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/uplatnenie-vysokoskolakov/13311-clanok.html

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.