Späť

Vždy budeme potrebovať ľudí s technickým zameraním

Jedným z podnikov, ktorý je zapojený do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a v ktorom študenti pravidelne nastupujú do praxe, je strojárska spoločnosť INA, ktorá pôsobí na Záhorí, aj na Kysuciach. INA Kysuce, spol. s r.o. zamestnáva v súčasnosti takmer 4000 zamestnancov. Spolu so  sesterským závodom INA Skalica, spol. s r.o. je to takmer 8600 zamestnancov. Patrí teda medzi najväčšie zahraničné spoločnosti na  Slovensku.

Generálnym riaditeľom spoločnosti je Ing. Jaroslav Patka, ktorý vyštudoval priemyselný manažment na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Pre skupinu Schaeffler začal pracovať v roku 1996 a pôsobil v rôznych funkciách. V roku 2003 prešiel do závodu INA Wuppertal v Nemecku, patriaceho do  skupiny Schaeffler, kde sa stal riaditeľom. Po návrate v roku 2007 prevzal ako konateľ a podnikový riaditeľ zodpovednosť za závod INA Skalica, ktorý sa špecializuje na produkciu a predaj valivých a ihlových ložísk, ako aj zariadení a materiálov na ich výrobu. Od roku 2009 pôsobí ako konateľ a riaditeľ aj v závode INA Kysuce, ktorý sa špecializuje na vývoj a produkciu valivých ložísk, kolesových ložísk, ako aj strojov a strojných zariadení. Spolu riadi v obidvoch závodoch 8 600 zamestnancov.  Porozprávali sme sa s ním o jeho práci, ale aj zapojení sa spoločnosti INA do národného projektu.

Vedeli ste vždy, čím chcete byť?
Pilotom. I keď som momentálne profesionálne niekde inde, svoj sen som si splnil. Urobil som pilotné skúšky a tomuto koníčku sa venujem vo  svojom voľnom čase.

Máte iste veľa možností stretávať sa s mladými ľuďmi. Čo si myslíte o súčasnej generácii študentov?
Súčasná generácia mladých ľudí, študentov má ďaleko viac možností získavať vedomosti. Oproti nám sú napríklad omnoho vyspelejší v IT technológiách, je to generácia, ktorá chce vedieť viac a má záujem vzdelávať sa.

Spomínate si určite na svoje študentské časy a pracovné začiatky. Ako vyzerala Vaša príprava na budúce zamestnanie? Aké formy praxe ste počas štúdia absolvovali?
Moje štúdium prebiehalo popri zamestnaní. Tento model mi vyhovoval, pretože som mohol skĺbiť teóriu priamo s praxou, takže som si mohol svoje teoretické vedomosti a znalosti overiť v praxi. Tým však netvrdím, že tento model je ideálny a optimálny, má svoje plusy aj mínusy.

Ako sa vám nastupovalo do vášho prvého zamestnania – boli ste po všetkých stránkach pripravený na prácu, ktorú ste mali vykonávať?
Pripravený som určite na všetko nebol. Musel som sa ďalej zdokonaľovať v jazykových, ale aj odborných znalostiach. Na manažérsku pozíciu nemôžete byť nikdy pripravený, i keď určité dispozície pre riadenia a vedenie ľudí musí človek mať vrodené. Pri takomto druhu práce sa človek neustále rozvíja. Teoretická príprava bola tiež nedostačujúca. Vzdelanie som získaval postupne tým, že som prechádzal rôznymi stupňami - od dielne až po manažéra. Absolvoval som rôzne školenia, získaval konkrétne vedomosti v konkrétnych oblastiach. Človek sa učí každý deň a keď chce, môže sa zlepšovať.

Čo by ste dnes odkázali alebo poradili budúcim študentom stojacim pred výberom vysokej školy?
Je dôležité si vyberať podľa toho, čo ich baví, čo chcú robiť, avšak je tiež dôležité zamyslieť sa nad tým, či s daným výberom VŠ nájdu po jej ukončení aj uplatnenie. Treba sa pozerať aj do budúcna, či sa im čas a náklady investované do štúdia vrátia, je dôležité zohľadniť aj potreby pracovného trhu v rámci regiónu, oblasti, v ktorej chcú pôsobiť.

Na aké faktory by sa podľa vás mali zamerať počas prípravy, ak sa chcú stať vhodným kandidátom pre zamestnanie vo vašej spoločnosti?
Keďže sme strojárska spoločnosť, je pre nás dôležité mať vedomosti v strojárskej oblasti. Tiež jazykové znalosti, aspoň tie základné, kde si vieme absolventov následne doškoliť. Mali by mať vôľu meniť sa, byť kreatívni a vedieť sa prispôsobiť novým podmienkam.

Pri zohľadnení prognóz vývoja vášho odvetvia, na ktorých pracovných pozíciách, resp. v ktorých študijných programoch pociťujete a  v budúcnosti očakávate nedostatok kvalifikovaných uchádzačov? Ako sa majú na túto situáciu vysokoškolskí študenti pripraviť?
Vždy budeme potrebovať ľudí s technickým zameraním, ktorých do takýchto oblastí budeme integrovať, lebo sme technologicky zameraná spoločnosť. Rozširujeme oblasť pôsobenia aj do vývoja, výskumu a skúšobníctva, takže hľadať záujemcov budeme aj tu.

Čomu konkrétnemu v oblasti strojárstva sa venuje vaša spoločnosť?
Výrobný program obidvoch závodov je zameraný prevažne na výrobu komponentov – ložísk – pre automobilový priemysel. Našimi najdôležitejšími zákazníkmi sú také automobilové spoločnosti ako  je VW, Ford, Audi, BMW, Mercedes, ale aj spoločnosti vyrábajúce poľnohospodárske stroje ako je ich najväčší výrobca John Deere. Sú to bezpečnostné diely, od ktorých často závisí ľudský život. Preto je pre  obidve spoločnosti najdôležitejšia kvalita našich výrobkov. Táto sa logicky odvíja od vyškoleného a kvalifikovaného personálu na všetkých stupňoch riadenia, od výrobných robotníkov až po technické a manažérske pracovné pozície. Z tohto dôvodu sa už dlhšiu dobu snažíme zaškoľovať si našich budúcich zamestnancov pre robotnícke, ale aj technické pozície už počas ich štúdia na stredných a vysokých školách.

Aký je váš názor na národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, v ktorého Expertnej skupine pôsobíte?
Je to projekt, ktorý podporuje duálny systém vzdelávania už aj na  vysokých školách.  Podporuje študentov, aby už počas štúdia vykonávali prax v rôznych spoločnostiach a takto sa pripravovali na svoje konkrétne povolanie. Je to pre nich, ale aj pre podniky veľká výhoda. Študenti získajú základné poznatky o praxi, dokonca sa už môžu pripravovať aj na  konkrétne povolanie, ktoré budú po ukončení štúdia vykonávať. Firmy si zaškolia svojich budúcich zamestnancov a takto získajú rok k dobru pre  ich prípravu v podniku. Preto tomuto projektu fandím a tiež sa do neho zapojili obidva podniky Schaeffler na Slovensku, ktoré riadim.

Čo prinesie zamestnávateľom?
Veríme, že tento národný projekt pomôže všetkým podnikom na Slovensku, ktoré majú záujem zamestnávať mladých absolventov vysokých škôl, aby využili možnosť pripraviť si svojich budúcich zamestnancov už počas ich štúdia. V dnešnej dobe, ktorá všetkým výrobcom prináša veľkú medzinárodnú konkurenciu, je možné obstáť na svetových trhoch iba vysokou kvalitou svojich výrobkov, okamžitou reakciou na potreby trhu a primeranou cenou výrobkov. Preto je dôležité aj v našej spoločnosti, aby sme spolupracovali s univerzitami pri vzdelávaní mladých ľudí a poskytli im možnosť, aby okrem teoretických poznatkov získavali aj odborné praktické skúsenosti priamo vo výrobnom procese. Iba tak si podniky zabezpečia odborne pripravených zamestnancov, ktorí budú okamžite schopní plniť všetky stanovené požiadavky  na ich prácu.

Rozhovor pripravili Mgr. Katarína Lepiešová a Mgr. Renata Józsová


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.