Späť

Národná konferencia Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov priniesla nové výzvy a ciele

Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov - to bola hlavná myšlienka národnej konferencie za bohatej účasti zástupcov zamestnávateľskej sféry, najmä zo sektoru priemyslu, vysokoškolskej obce, ale aj predstaviteľov štátu, vrátane ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, ktorá sa konala 12. februára 2015 v hoteli Bôrik v Bratislave.

„Musíme mladým ukázať výzvy, ktoré táto doba prináša. Snažiť sa viac zamerať na to, ako univerzity môžu pomôcť prudkému technologickému rozvoju,“ povedal na úvod minister Juraj Draxler a pripomenul, že málo krajín v Európe prešlo v posledných rokoch takými zmenami ako Slovensko. Muselo sa podľa neho prispôsobovať novej situácii, trendom podliehajúcim celosvetovej globalizácii, ale aj nastupujúcemu rozvoju zelených technológií v oblasti energetiky, biochémie či biomedicíny. „Potrebujeme sofistikovanú kvantitatívnu základňu, prognózy vývoja vedecko-technického trhu, ale aj trhu práce, potrebujeme vyhodnocovať, ako vysoké školy pôsobia v tomto smere, aké kompetencie dávajú svojim absolventom, či sa zhodujú s tým, čo potrebuje trh práce. Je tiež dôležité vytvárať projekty, ktoré umožňujú študentom zapájať sa do výskumu a vývoja, aby získali prístup k týmto výzvam a vedeli, čo chcú robiť po skončení školy.“ Minister Juraj Draxler zároveň zdôraznil, že všetky tieto nástroje dnešní študenti dostávajú vďaka národnému projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.“

Jeho hlavná odborná garantka Helga Jančovičová oboznámila účastníkov národnej konferencie s aktivitami, ktoré národný projekt zahŕňa a tiež dosiahnutými výsledkami prepájania vysokoškolského vzdelávania s podnikovou praxou. „Naším cieľom je lepšie pripraviť absolventa na reálnu podnikovú prax. Máme už 174 ľudí, ktorí sa takouto formou prevzdelali. Z našej skúsenosti vieme, že množstvo z nich si našlo uplatnenie práve tam, kde absolvovali podnikovú prax. Okrem toho bolo v rámci národného projektu 2 763 študentov na podnikových exkurziách, ktoré im tiež pomohli poodhaliť výrobné procesy priamo v podnikoch,“ priblížila čiastkové výsledky Helga Jančovičová.

Ukážkou toho, ako spolupráca medzi vysokou školou a podnikmi funguje, je Žilinská univerzita v Žiline, ktorá bola od začiatku prítomná v národnom projekte. Jej rektorka Tatiana Čorejová zdôraznila, že práve ich študenti boli medzi prvými, ktorí sa dostali aj na prax do zahraničia. Ocenila prínos toho, keď študent má možnosť byť priamo v kontakte s podnikmi: „Pomôže mu to rozvinúť svoje zručnosti  a schopnosti, možno aj vďaka praxi spozná seba samého a zistí, ako sa chce uplatniť na trhu práce. Musíme pripravovať študenta, aby bol schopný realizovať to, čo sa od neho očakáva.“ Absolventi Žilinskej univerzity nachádzajú podľa nej uplatnenie najmä v takých odboroch ako informatika, energetika, strojárstvo, z časti doprava - a sú naozaj žiadaní. Rektorka pripomenula, že mnoho ich absolventov už počas svojho štúdia začína pracovať vo firmách. „Vytvárame tiež mechanizmy na to, aby mohli reálne začať svoje vlastné podnikanie,“ dodala T. Čorejová.

Potrebu sústrediť sa na priemysel, najmä ten automobilový, ktorý je a ešte aj v najbližšom období bude hlavným ťahúňom našej ekonomiky, zdôraznil čestný prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jozef Uhrík. „Musíme si uvedomiť, že táto zem nebude žiť z bankovej činnosti, ako napríklad Londýn či Švajčiarsko. Zvládli sme prvú etapu - nábeh na zmenu štruktúry, ale musíme teraz ďalej riešiť, ako docieliť zmenu kapacity z výrobnej na výskumno-vývojovú, pričom sa treba viac orientovať na aplikovaný výskum. Musíme sa pripraviť na hlbokú orbu, čo sa týka vysokoškolského vzdelávania.“ Je podľa neho potrebné reálne nastaviť legislatívne podmienky pre duálne vzdelávanie na Slovensku.  

Po príklad toho, kde vo vzdelávacom systéme prepojenie škôl s praxou skutočne funguje, si ďalší z účinkujúcich na národnej konferencii, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens, s.r.o. a tiež viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Vladimír Slezák siahol do Nemecka.  Za pozitívum označil, že pri tvorbe učebných osnov je tam podľa neho veľmi účinná priemyselná a obchodná komora. Záujemcom o prácu v známom priemyselnom koncerne Siemens odkazuje, že trvajú na nemčine, aj keď sa všade hovorí o angličtine. Študijné odbory, o ktoré majú záujem, sú najmä elektrotechnika, technika, mechanika, podniková ekonómia, potrebujú tiež softvérových špecialistov. Vladimír Slezák uviedol, že ako firma úzko spolupracujú so Žilinskou univerzitou, ale aj Technickou univerzitou v Košiciach a tiež tamojšou Univerzitou P. J. Šafárika. „Plánujeme túto spoluprácu prehlbovať a dúfame, že školstvo nám bude posúvať tých správnych ľudí,“ priblížil plány V. Slezák.

"Chýba nám kvalitný vysokoškolský dorast," uviedol aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy KONŠTRUKTA – Industry, a.s. v Trenčíne Ľubomír Plško. Dôvody sú podľa neho viac – menej jasné: „Náš školských systém dlhodobo ignoruje skutočné potreby praxe a nereaguje na spoločenskú objednávku.“ Okrem toho tvrdí, že kvalita nášho vzdelávacieho systému klesá a tiež, že náročnosť na študentov je nízka. Ako ďalší dôvod spomenul, že popularita technicky zameraných odvetví, ako napríklad strojárenstvo, je nízka, aj keď trend sa v poslednej dobe obracia k lepšiemu. V snahe o nápravu je podľa neho prioritné snažiť sa o systémové pozitívne zmeny. „Veľmi potrebné sú organizované praxe v podnikoch, zlepšujme imidž nášho odvetvia. Za našu firmu môžem povedať, že máme svoj vysokokvalitný konkurenčný produkt, ale investujeme aj do inovácií.“ 

KONŠTRUKTA má rozbehnuté aktivity so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave,  ale aj s CEIT Žilina a Žilinskou univerzitou, Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a tiež s ČVÚT Praha – Ústavom výrobných strojov a zariadení. „Rozpracovávame systém podnikového štipendia pre stredoškolákov aj vysokoškolákov, aby sme mládež motivovali, aby pracovali s nami. Organizujeme tiež dni otvorených dverí a strojársku olympiádu,“ dodáva Ľubomír Plško a je presvedčený, že  by sa mali vyprofilovať nosné a užitočné študijné odbory.

Samotné fakty svedčia o tom, že pracovať vo firme KONŠTRUKTA - Industry by mohlo byť pre mnohých atraktívne. Patrí totiž k svetovým lídrom v oblasti vývoja a dodávky strojov a zariadení na výrobu rôznych druhov pneumatík. „Sme firma, ktorá má svoje stále miesto v gumárenskom priemysle. Sme schopní robiť aj vývoj a aplikovaný výskum,“ približuje aktivity podniku Ľ. Plško. Podnik aktuálne zamestnáva takmer 360 pracovníkov, z toho 128 je s vysokoškolským vzdelaním. Priemerná mzda u nich dosahuje 1 215,78 eura a u tých s vysokoškolským titulom je to až 1 557,21 eur.

T-Systems Slovakia, Volkswagen Slovakia, U. S. Steel Košice, RWE Gas Slovensko, Cicso, Embraco – to všetko sú firmy spolupracujúce s Technickou univerzitu v Košiciach, ktoré počas svojho vystúpenia na národnej konferencii menoval jej rektor Anton Čižmár. Formy spolupráce sú rôzne: či už sa jedná o interships, academy programy, startupy, kurzy pre študentov alebo iné formy podpory. „Mnoho firiem má priamo na pôde našej univerzity svoje laboratórium, pomohli nám tiež zmodernizovať veľké posluchárne, ktoré slúžia ako spoločné miesto, kde prichádzajú ľudia priamo z praxe. Naším prioritným záujmom je motivovať mladých, aby sa aspoň časť z nich dostala do prostredia firmy.“ Anton Čižmár je presvedčený, že kultúra myslenia na našich univerzitách sa musí zmeniť. „My musíme mladým umožniť zmenu myslenia,“ zdôraznil a pridal aj úsmevnú skúsenosť z jeho pôsobenia na akademickej pôde: „Ja, keď som bol študent, profesora, ktorý nám vysvetľoval nový vzorec som sa pýtal, ako k nemu prišiel. Dnešní mladí sa nás pýtajú, na čo mi to bude a môžem povedať, že zodpovedať túto otázku je mnohokrát oveľa ťažšie.“ Ako pozitívny príklad rektor TUKE uviedol, že celkový podiel študentov, ktorí u nich študujú na preferovaných odboroch, je takmer 70 %.

V závere národnej konferencie generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Turňa vyjadril prekvapenie nad množstvom účastníkov, ktorí sa podnetnej panelovej diskusie zúčastnili. Ocenil tiež to, že odznelo toľko konštruktívnych a významných návrhov. Prisľúbil, že sa plánuje nový projekt, ktorá má predpoklady, že nadviaže na národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. „A počítame s vašou spoluúčasťou,“ odkázal všetkým prítomným.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.