Späť

Národný projekt v médiách

„Študenti, ktorí chodia na prax počas štúdia, sa vracajú do školy zmenení a motivujú svojich spolužiakov, aby prax počas školy skúsili tiež," hovorí dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity prof. Dr. Ing. Milan Sága.

Aj to je jedna z myšlienok, ktoré zaznejú v médiách na tému spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry, ktorá je jedným z hlavných cieľov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

V týchto dňoch prebieha v spolupráci s pracovníkmi národného projektu príprava a natáčanie rozhovorov a materiálov ku krátkym spotom, ktoré sa budú vysielať v televíziách Markíza a Doma. Spoty budú približovať nielen študentom, ale aj širokej verejnosti dôležitosť praktických skúseností a praxe v reálnom podniku už počas vysokoškolského štúdia. Príkladom takejto úspešnej spolupráce je aj Žilinská univerzita, ktorá dlhodobo spolupracuje s podnikmi v okolí a jej absolventi sa neskôr stávajú vyhľadávanými odborníkmi vo svojich oblastiach.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.