Späť

Národný projekt pokračuje v spolupráci s AZU

Ďalšie pokračovanie spolupráce prerokovali odborný garant národného projektu pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry Ing. Andrej Bederka a Ing. Peter Vrábel, projektový manažér študentského projektu „Aktivita zvyšuje úspech“ (AZU) na pôde Technickej univerzity v Košiciach.

Predmetom stretnutia bolo nadviazanie na úspešné oslovovanie študentov počas kampane „Vysokoškoláci do praxe!“, ktoré prebiehalo súbežne s podujatím „AZU BIG DAY“ a oslovilo tisíce študentov a podniky po celom Slovensku (informácie nájdete na našej webovej stránke tu).

V rámci projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ budú v ponuke aj krátkodobé stáže (exkurzie), ktoré sa predpokladajú v letnom semestri akademického roka. Keďže aj krátkodobé stáže sú pre študentov dôležité a môžu im pomôcť v základnej orientácii v podnikovej praxi, je možné ponúknuť časti študentov zapojeným do projektu AZU účasť na exkurziách organizovaných národným projektom. Vzhľadom k tomu, že aj projekt AZU si v rámci svojho modulu 4 kladie za cieľ motivovať študentov k účasti na praktických stážach, je vzájomná súčinnosť týchto projektov vítaná.

Obdobná ponuka platí ako pre študentov Technickej univerzity v Košiciach, ale rovnako aj pre študentov Žilinskej univerzite v Žiline, Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlo v Trnave, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ing. Peter Vrábel v závere stretnutia navrhol, že web stránka projektu AZU bude smerovať študentov na ponuky praxe národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktoré sa nachádzajú na web stránke tu.

Viac informácií o projekte AZU nájdete na www.azu.sk.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.