Späť

Národný projekt ponúka aj prax na špičkovom zahraničnom pracovisku

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa dostáva do polovice svojej existencie a jeho pracovníci začínajú ďalšiu zaujímavú etapu.

Tá môže byť lákavá a atraktívna predovšetkým pre šikovných a aktívnych študentov. A to nielen pre tých, ktorí sa už do národného projektu zapojili a praxujú v niektorom z podnikov na Slovensku, ale aj pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí si prax ešte len hľadajú, alebo o nej uvažujú.

Na základe odporúčaní lektorov z vysokých škôl a podnikov sa uskutoční výber zahraničných pracovísk pre až dvadsiatich najaktívnejších študentov, ktorí praxujú s podporou národného projektu. Tým bude v rámci spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou zabezpečená prax na špičkovom zahraničnom pracovisku. Podmienkou pre študentov je absolvovanie dlhodobej stáže v podniku v celkovej dĺžke minimálne 96 hodín a znalosť cudzieho jazyka. Výhodu pri výbere budú mať tí študenti, ktorých hodnotenia lektorov z podniku a zo školy budú najlepšie a ktorí úspešne zvládnu riešenia praktických úloh v podniku v SR.

Študenti sa budú môcť na pracovisku v zahraničí oboznámiť s najmodernejšími technológiami z danej oblasti a porovnať spôsoby práce a metódy využívané za hranicami Slovenska. Počas minimálne jedného a maximálne troch mesiacov súvislého pobytu v špičkovom zahraničnom pracovisku získa študent množstvo skúseností, ktoré môže neskôr uplatniť vo svojom zamestnaní, pričom možnosti jeho uplatnenia sa po skončení štúdia zvýšia.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.