Späť

Národný projekt ponúka príležitosti aj trenčianskym vysokoškolákom

V utorok 8. apríla 2014 bol deň na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka iný ako zvyčajne. Po univerzitách v Košiciach, Žiline, Nitre a Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave sa špeciálne podujatie pre študentov Dni príležitostí 2014, organizované študentskou organizáciou IAESTE, konalo aj v Trenčíne.

Zástupcovia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ponúkli študentom v priebehu dňa možnosti exkurzií do podnikov v regióne. Študenti prejavili záujem o exkurzie predovšetkým do podnikov BOST SK, a.s., Continental Matador Rubber, s.r.o., MATADOR Industries, a.s. a INA Skalica, spol. s r.o.

PhDr. Marta Jozefíková, predstaviteľka národného projektu, oslovila študentov počas prezentácie a vyzvala ich k aktivite už počas štúdia. Zdôraznila, že je pre nich dôležité využívať všetky možnosti spoznávania reálnej praxe, ktoré počas štúdia majú. Okrem toho M. Jozefíková prezentovala študentom ďalšie výhody, ktoré vysokoškolákom národný projekt ponúka. Ide predovšetkým o vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe (dlhodobé stáže), na ktoré sa študenti môžu prihlasovať prostredníctvom web stránky www.vysokoskolacidopraxe.sk.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.