Späť

Národný projekt sme predstavili na Job Expo 2014 v Nitre

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa stal 29. a 30. apríla na dva dni súčasťou 4. ročníka najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo 2014, ktorý sa konal na výstavisku Agrokomplex, š. p. v Nitre.

Veľtrh ponúkal okolo 13-tisíc pracovných ponúk od viac ako stovky zamestnávateľov na Slovensku a bol určený nielen tým, ktorí si aktívne hľadajú prácu, ale aj študentom, ktorí ešte len študujú alebo sa rozhodujú, akú školu si vybrať.
2014_04_29_Job Expo 2
Celé podujatie sa nieslo pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý na úvod osobne privítal všetkých účastníkov a zdôraznil, že problematika znižovania nezamestnanosti má prioritu vlády a je dôležité podporovať najmä mladých ľudí, ktorých situácia v súčasnosti nie je jednoduchá.

Aj preto má národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ svoje opodstatnenie, pretože jedným z jeho hlavných cieľov je podporovať2014_04_29_Job Expo 1 prepájanie vysokoškolského vzdelávania s podnikovou praxou tak, aby absolventi, ktorí ukončia svoje štúdium boli okamžite pripravení zaradiť sa do pracovného života a boli uplatniteľní na trhu práce.

V priebehu dvoch dní sa v stánku národného projektu zastavili stovky návštevníkov veľtrhu. Mnohí z nich hľadali zamestnanie, ale často to boli aj študenti vysokých škôl z rôznych častí Slovenska, ktorí sa informovali o možnostiach ponúkaných národným projektom. Zaujali ich najmä exkurzie do podnikov z priľahlých regiónov, ale aj prepojenie štúdia s praktickým vzdelávaním v podnikoch.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.