Späť

Nestlé otvára vysokoškolákom dvere

V utorok 11. februára 2014 sa predstavitelia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti stretli s Ing. Lenkou Ilčíkovou, predstaviteľkou spoločnosti Nestlé Slovensko v Prievidzi.

Spločnosť Nestlé pripravuje v rámci svojho programu Youth Employment zaujímavé aktivity pre vysokoškolákov, aby si našli svoje uplatnenie. Súčasťou bude možnosť vysokoškolákov posledných dvoch ročníkov druhého stupňa VŠ štúdia získavať počas 2 až 12 mesiacov skúsenosti v podnikovej praxi a napísať si tak hodnotnú záverečnú prácu z riešenia konkrétneho problému. Nestlé tiež pripravuje koučovanie, mentoring a kariérne poradenstvo svojimi expertami.

Pani Ilčíková predpokladá, že najneskôr do konca februára spoločnosť vyšpecifikuje prvých približne 10 pracovných pozícií a tém pre dlhodobé stáže  študentov v podnikovej praxi. Ako potvrdil aj odborný grant pre spolupácu vysokých škôl a podnikov národného projektu A. Bederka, tie budú v rámci tvorby siete spolupráce škôl a podnikov prepojené s vybranými študijnými programami a univerzitnými pracoviskami, ako sú potravinárstvo, strojárstvo v potravinárstve, ale aj ekonómia, pričom prioritne budú zamerané na študentov pôvodom z regiónu Hornej Nitry.

Nitrianski vysokoškoláci budú môcť získať informácie aj počas Prezentačných dní podnikov, ktoré sa na SPU v Nitre budú konať 1. apríla 2014. 

Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. je poprednou svetovou potravinárskou firmou, podnikajúcou v oblasti výživy, zdravia a zdravého životného štýlu. Pripravovaný program „Youth Employment“ je určený predovšetkým stredoškolákom, vysokoškolákom v posledných ročníkoch a aj čerstvým absolventom vysokých škôl. Záujem sa prioritne zameriava na strojárov pre výrobu zariadení v potravinárstve, ale aj potravinárov, ekonómov či kvalitárov. Cieľom programu Nestlé je takto podporiť v Českej a Slovenskej republike spolu 300 mladých ľudí.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.