Späť

Nevyhrávajú veľkí nad malými, ale rýchlejší nad pomalšími

"Nevyhrávajú veľkí nad malými, ale rýchlejší nad pomalšími, kvalitnejší nad menej kvalitnými, odvážnejší nad menej odvážnymi," hovorí Vladimír Levársky, generálny riaditeľ spoločnosti OMS.

Spoločnosť prejavila záujem o spoluprácu v projekte „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Vo štvrtok 9. januára 2014 sa uskutočnilo ďalšie zo série stretnutí predstaviteľov národného projektu s podnikmi v spolupráci so spoločnosťou Trenkwalder. PhDr. Marta Jozefíková, odborná pracovníčka projektu predstavila národný projekt spoločnosti OMS v Dojči neďaleko Senice.

Mgr. Erika Kratochvílová, HR manažérka a Mgr. Jana Pozdechová, personálna špecialistka spoločnosti OMS prejavili záujem o hlbšie naštudovanie podmienok vstupu do projektu. Zhodli sa, že takýto projekt bude obojstranným prínosom ako pre študentov, tak aj pre spoločnosť OMS. Predbežne prejavili záujem o prax študentov z odboru prekladateľ – tlmočník, ekonóm, zamestnanec pre personálne záležitosti a konštruktér pre vývojové centrum.

OMS je lídrom v segmente osvetlenia v Európe, je tvorcom a producentom priemyselných a dizajnových svietidiel a komplexných svetelných riešení pre interiér aj exteriér, pričom svietidlá OMS je možné nájsť vo viac ako 120 krajinách sveta. Spoločnosť má vlastné výskumné a vývojové centrum, interné oddelenie dizajnu a nadštandardné technické zázemie.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.