Späť

Nová regionálna kancelária národného projektu v Banskej Bystrici

Od apríla 2015 sme pre vysokoškolákov z Banskej Bystrice a okolia otvorili novú regionálnu kanceláriu.

Informácie o možnostiach zapojenia sa do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti môžete získať na 3. poschodí v historickej budove Ekonomickej fakulty UMB na Tajovského ulici 10 v Banskej Bystrici.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.