Späť

Odštartovali Prezentačné dni podnikov

Jesenná séria Prezentačných dní podnikov mala premiéru 4. novembra 2014 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Medzi študentov univerzity prišli zástupcovia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti spolu s predstaviteľmi úspešných slovenských  firiem, aby prezentovali význam získavania praxe už počas štúdia a zdôraznili možnosti a výhody, ktoré im národný projekt ponúka, predovšetkým v súvislosti so vzdelávaním v podmienkach podnikovej praxe.

Na pôde univerzity prítomných prívítala rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. s konštatovaním, že Žilinská univerzita aktívne podporuje zámery a ciele národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti už od jeho samotného začiatku. Aj vďaka tomu patria práve absolventi Žilinskej univerzity k najžiadanejším absolventom na trhu práce.

Konkrétne skúsenosti s praxou už počas štúdia prišli prítomným študentom postupne prezentovať tí najúspešnejší absolventi Žilinskej univerzity. Dnes sú uznávanými špecialistami a úspešnými vedúcimi pracovníkmi vo firmách často až svetového významu. Každý z nich vyhľadával príležitosti už počas štúdia a využil ponúkané možnosti ako sa dostať do výrobného procesu skôr, než držal v ruke diplom o ukončení vysokej školy.

„Pokiaľ ste neskúsení a nemáte prax, nie ste zaujímaví,“ aj týmito slovami sa prihovoril študentom Ing. Štefan Chudoba, PhD., odborný garant aktivity národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Okrem iného vyzdvihol študentom najmä potrebu dobrej jazykovej a technickej vybavenosti, ktoré sú prioritou budúcnosti.

Na záver zhodnotil zámery a ciele národného projektu Ing. Milan Fiľa, PhD., odborný garant aktívneho vytvárania sietí spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry. Poukázal na všetky konkrétne výhody, ktoré národný projekt poskytuje každému študentovi, ktorý má záujem získať skúsenosti naviac a dodal: „Som presvedčený, že každá skúsenosť  v živote je dobrá, aj tá negatívna.“

 
 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.