Späť

Oslava dňa študentstva

Pri príležitosti Dňa študentstva – 17. novembra som bol medzi pozvanými študentmi, ktorých pri tejto príležitosti prijal predseda vlády SR Robert Fico.

Toto stretnutie  som využil aj na otázky súvisiace s vysokoškolským štúdiom na Slovensku, o ktorých sme diskutovali. Sám predseda vlády R. Fico otvoril aj otázky praxe študentov už počas štúdia, čím naznačil, že aj vláda SR sa o tento problém zaujíma. „Zaujíma ma, ako to vidíte a ako vnímate pracovné príležitosti na Slovensku,“ povedal nám - študentom Robert Fico.

Počas obeda hovoril  premiér R. Fico so študentmi o kvalite nášho vysoškolského štúdia a o otázkach prepojenia vysokoškolského vzdelania a potrieb praxe. "Často produkujeme vysokoškolákov, ktorí veľmi ťažko hľadajú uplatnenie v živote. Je to téma, ktorá ma zaujíma," povedal vo svojom príhovore.

O to viac ma zaujalo, keďže som členom Expertnej skupiny pre popularizáciu Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, že tento projekt je v realizácii v správnom čase. Účastníkov stretnutia som informoval nielen  o celom projekte, jeho cieľoch a konkrétnych aktivitách, ale aj potrebe prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou už počas štúdia na VŠ. Zároveň som spomenul, že sme počas jesene 2013 urobili prieskum medzi študentmi a zistili sme, že mnohí z nich majú prax len dva týždne počas celého päťročného štúdia. Paradoxom je aj to, že táto prax je už v 2. ročníku štúdia, keď ešte samotní študenti nie sú vôbec vyprofilovaní a nevedia ani sami pomenovať problematiku, ktorej by sa chceli venovať po skončení svojho štúdia. Viac o výsledkoch prieskumu nájdete na http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/226-sk/spytali-sme-sa-vysokoskolakov-na-uplatnenie-v-praxi/.

Zaoberali sme sa aj otázkou, že je mnoho vysokých škôl, na ktorých nie je prax vôbec počas celého štúdia. Spoločne sme sa zhodli, že je to veľký problém a bolo mi prisľúbené jeho riešenie tak, aby sme  vychovávali kvalifikovaných odborníkov pripravených pre prax.

Na obede sa zúčastnili študenti pochádzajúci z viacerých vysokých škôl Slovenska - Paneurópskej vysokej školy, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského, Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov Praha, pobočka Bratislava, ale  zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Som veľmi rád, že som mohol byť medzi nimi.

Tomáš Kováč

Študent 5. ročníka SjF STU

Viac o slávnostnom obede Roberta Fica so študentmi slovom i obrazom nájdete aj tu: Robert Fico: "V roku 1939 aj 1989 študenti v našej histórií zohrali nenahraditeľnú úlohu."

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.