Späť

Oslovili sme študentov na UMB Banská Bystrica

Po polroku sme opäť začali s oslovovaním študentov na jednotlivých vysokých školách, aby sme motivovali študentov na prihlásenie sa na prax počas vysokoškolského štúdia.

Ako prvú sme navštívili spolu s predstaviteľmi projektov ERASMUS, Kariérneho centra UMB a neziskovej organizácie SAIA Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov Andrej Bederka najprv študentov vyzval k diskusii, prečo študujú svoj zvolený odbor a čo by chceli robiť po jeho skončení.  Mnohí z nich – hlavne na druhú otázku - odpovedať ešte nevedeli. „Je dôležité, aby ste využili svoju šancu už počas štúdia a išli si vyskúšať, ak je to možné, svoje teoretické vedomosti aj priamo v podmienkach praxe,“  zdôraznil A. Bederka.

Následne študentom predstavil národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a ponúkol im všetky možnosti, ako sa doň môžu zapojiť. Taktiež spomenul aj konkrétne firmy v danom regióne, ktoré už ponúkajú praxe študentom, napríklad SAP Slovensko,  T-systems, Translata. Takéto prezentácie budú pokračovať aj v ďalších školách v priebehu mesiaca február.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.