Späť

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Dávame do pozornosti vyhlásenie verejného obstarávania, ktoré sa viaže k národnému projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Viac informácií nájdete tu:

Oznámenie o vyhlásení VO
http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/290900


Profil verejného obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/240/149351


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.