Späť

Pracovné stretnutie v spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia

Septembrové pracovné stretnutie skupiny pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov hostila slovenská centrála spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia v Galante.

Programom pracovného workshopového dopoludnia bolo prejsť procesy začiatku vzdelávania v podnikovej praxi s podporou národného projektu od októbra 2013 a celého časového harmonogramu tejto aktivity.

Na pôde SAMSUNGu nás privítal člen Expertnej skupiny pre spoluprácu VŠ a podnikov Ing. Jaroslav Juriga, neskôr sa k prítomným pridal aj  JUDr. Anton Ondrej, Compliance and CSR Director spoločnosti, ktorý sa tiež prítomným prihovoril. „Máme záujem o študentov, ktorí sú aktívni, ambiciózni, snaživí, pripravení sociálne, kultúrne, jazykovo,“ povedal na úvod. „Sledujeme spoluprácu školstva a firiem v jednotlivých krajinách. Potrebujeme si nastaviť kritériá tak, aby boli vysoké školy viac motivované vzdelávať študentov, ktorí budú úspešní v praxi.“

Členovia pracovnej skupiny si následne pozreli pracoviská spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia, kde sa zoznámili aj s podmienkami práce v tejto spoločnosti,  motiváciou zamestnancov pri nových nápadoch a myšlienkach, možnosťami a formami mimopracovných aktivít, ako aj sociálnym programom pre zamestnancov. „Ak sa zamestnanec cíti dobre v práci a je spokojný, potom je produktívny,“ zdôraznil A. Ondrej.

Počas popoludňajšieho programu prítomní hovorili najmä o možnosti spolupráce s podnikateľskými zväzmi Slovenska a prepojení VŠ štúdia s konkrétnymi podnikmi. „Cieľom tohto projektu je spoznať funkčné prepojenia medzi podnikmi, ktoré sú ochotné k spolupráci a vysokými školami, ktoré vzdelávajú študentov pre prax,“ uviedol A. Ondrej.

Na záver návštevy prítomných pozdravil aj prezident spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia Kyung-Jin Kim (na spoločnej fotografii so zástupcami projektu).

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.