Späť

„Prax v podniku pomáha pochopiť súvislosti naučené v škole,“ odkazujú študenti, ktorí už prax počas štúdia absolvovali

„Veľmi veľa vecí sa učíme len teoreticky a často si to nevieme vôbec prestaviť,“ hovorí Bc. Katarína Barteková s tým, že prax vysokoškolákov v podniku je podľa nej dobrá príležitosť, aby študenti uvideli nadobudnuté teoretické vedomosti v reálnom živote.

Ona sama sa ako študentka Priemyselného manažérstva na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave zúčastnila na podnikovej praxi v spoločnosti DIPEX spol. s.r.o. s témou vzdelávania Projektová príprava zavedenia nových výrobkov – technických textílií z karbónového vlákna s akcentom na oblasť kvality. Túto možnosť získala prostredníctvom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Od začiatku projektu už  absolvovalo dlhodobú prax v podniku viac ako 340 študentov z celého Slovenska.
 
Ako Katarína Barteková ďalej hovorí, na prax šla s cieľom získať budúce zamestnanie v oblasti, ktorú vyštuduje a ak nie, tak aspoň nadobudnúť užitočné praktické skúsenosti do ďalšieho pracovného života. „Prax mi priniesla možnosť pochopiť súvislosti a aj teóriu naučenú v škole. Zisťujem, že niektoré veci, ktoré sú v podnikovej praxi naozaj potrebné som  zanedbala a je dôležité sa k nim vrátiť,“ dodáva a ostatným vysokoškolákom odkazuje: „Nie je to pre nás len kopa slov alebo definícií, ktoré sa často iba „nabiflíme“ alebo si povieme, že tieto metódy sa už nikde nepoužívajú, načo sa to učíme. Počas praxe spätne pochopíme súvislosti a aj naučenú teóriu a naozaj sa stretneme s tým, čo sa používa v praxi.“ Určite odporúča túto skúsenosť každému študentovi. „Spoznáte nových ľudí a získate nové poznatky z oblasti, v ktorej študujete. Je to užitočne strávený čas a vedomosti, ktoré sa vám isto v  budúcnosti vrátia,“ poznamenáva  Katarína Barteková.
 
S tým súhlasí aj Veronika Židuljáková, ktorá študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre program Obchodné podnikanie. Absolvovala prax v spoločnosti EUROtoner s.r.o. a pracovala na téme Tvorba progresívnych reklamných kampaní. „Osobne prax považujem za šancu získať nové skúsenosti, vedomosti o tom, ako to reálne v podniku funguje. Dôležité je to pre študentov aj preto, aby sa v budúcnosti lepšie uplatnili, pretože väčšinou podniky vyžadujú nie len vzdelanie, ale aj prax.“ K výberu tohto podniku ju motivovalo viac aspektov. Prvým bola téma bakalárskej práce, ktorá bola priradená k danému podniku. „Verím, že vďaka úlohám na praxi budem vedieť jednoduchšie spracovať praktickú časť mojej bakalárskej práce. Ďalším aspektom bolo zaradenie praxe do životopisu, čo verím, že v budúcnosti tiež pomôže k nájdeniu si práce. Podobne bolo pre mňa dôležité, čo sa v  podniku nové naučím a budem možno využívať neskôr.“ 
 
Veronika Židuljáková hovorí, že zamestnať sa vo vybranom podniku by bolo určite veľké plus, pretože zažila naozaj skvelú spoluprácu a  kolektív, čo považuje za veľmi dôležitý fakt. „Avšak budúcnosť predbiehať netreba, pretože by som určite chcela skúsiť aj iné výzvy,“ dodala s tým, že spolužiakom odkazuje, nech s praxou neváhajú. „Pomôže vám to v lepšom rozhľade a pri rozhodovaní, čo je pre vás tá správna voľba.“ 
 
Jej kolega Miloš Jenis, taktiež študent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, avšak poslucháč Technickej fakulty, je presvedčený, že vysokoškolák, ktorý má možnosť zapojiť sa do národného projektu, by to mal využiť. On sám bol na podnikovej praxi v Metaltrade Nitra, s.r.o. s témou vzdelávania Metódy hodnotenia rizika a ich aplikácia vo  výrobnom procese. „Dôvody mojej účasti sú jednoduché - vidieť to všetko zákulisie, o ktorom ako študent nemám ani poňatia. A tiež spoznať, ako sa v skutočnosti rieši problematika vzniknutého problému, ako musí byť prepracovaný systém podniku, aby všetko fungovalo. Do toho projektu som sa zapojil dobrovoľne presne kvôli tomu, že to bola lákavá príležitosť a  verím, že mi prinesie do života veľa užitočných rád.“ Na prax ho viedla zvedavosť a možnosť získať väčšie množstvo informácií, ktoré mu poskytujú lepší rozhľad v danom odvetví, prípadne tiež šanca zamestnať sa práve v tomto podniku. „Jednoznačne odporúčam aj ostatným, je to veľmi dobrá skúsenosť, ktorú určite využijú vo svojom živote,“ odkazuje. 
 
"Vysokoškolský diplom už nie je konkurenčnou výhodou," myslí si Bc. Marianna Bachledová a pokračuje, že počet vysokých škôl na Slovensku je v  pomere k počtu študentov príliš vysoký. „Jediný spôsob, ako vystúpiť z  davu, je mať prax v odbore.“ Marianna bola preto v podniku Translata, spol. s r.o., kde skúmala vplyv projektového manažéra na kvalitu translátu so zameraním na jeho kompetencie a povinnosti. Študuje odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolužiakom radí: "Treba byť aktívni, zúčastňovať sa seminárov, venovať sa dobrovoľníctvu, zoznamovať sa. Neočakávať finančnú odmenu za prácu, ktorú ešte nevedia robiť a musí na  nich dohliadať odborník. Cieľom praxe nie je dať im možnosť zarábať, ale dať im možnosť získať skúsenosti, podať spätnú väzbu, zapájať sa do  networkingu a hľadať si pracovné kontakty.“ Študenti podľa nej zabúdajú, že nikto učený z neba nespadol a chýba im sebakritika a introspekcia. „Keďže prax nie je platená, nemajú o ňu záujem. Po skončení školy si myslia, že celý svet na nich čaká len preto, že majú diplom a čudujú sa, keď skončia na úrade práce.“
 
Práve preto, aby sa to nestalo, je tu aj národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorý otvára dvere študentom do reálnych podnikov. Miesta sú ešte voľné, tak nečakajte a prihláste sa!  


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.