Späť

Prax študentov Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity je prioritou vedenia fakulty i univerzity

Na úvod letného semestra sme sa hneď v pondelok 10. februára 2014 zúčastnili na stretnutí akademickej obce Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka so svojimi študentami.

Približne 150 študentom dekan fakulty, doc. Ing. Peter Lipták, CSc. prezentoval dosiahnuté úspechy a ďalšie ciele fakulty. Zvlášť zdôraznil prijatie fakulty za člena Klubu českých a slovenských strojníckych fakúlt, čo spolu s 13. miestom v celoslovenskom hodotení fakúlt s technickým zameraním z celkového počtu 33 potvrdzuje správnosť úsilia súčasného vedenia fakulty i univerzity. Doc. Lipták deklaroval zámer zapájať čoraz viac študentov fakulty do praxe v podnikoch, čo vedenie fakulty premieta i do obsahu študijných programov v procese prebiehajúcej komplexej akreditácie.
 
Andrej Bederka, odborný garant spolupráce vysokých škôl s podnikmi národného projektu "Vysoké školy ako motory vedomostnej spločnosti" potvrdil prítomným študentom pozitívne nazeranie podnikov na aktívnych študentov, ktorí si hľadajú stáž v podnikovej praxi, čím si ideálne otvárajú kariéru s víziou perspektívneho uplatnenia sa.

Myšlienku užšieho prepojenia podnikov s vysokými školami podporili aj prítomní zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl Tomáš Kováč a Petra Rendková. Tiež sa pridali k prezentovanému názoru, že budúci zamestnávatelia ocenia aktivitu svojich potenciálnych zamestnancov už počas vysokoškolského štúdia.

Tomáš Kováč a Petra Rendková navrhli študentom, aby sami vyhľadali podniky, v ktorých by mali záujem praxovať. So Študentskou radou vysokých škôl a s podporou národného projektu ich následne oslovia pre vytvorenie miest na prax a možnosť exkurzií. Ako poznamenal Tomáš Kováč: „V tomto regióne sú výborné možnosti, kde by študenti mohli absolvovať prax, je však potrebné nastaviť systém spolupráce a osloviť podniky, aby si začali svojich najlepších budúcich zamestnancov hľadať a vychovávať už počas vysokoškolského štúdia.“

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.