Späť

Prax študentov

V aktuálnej fáze národného projektu bude realizované vzdelávanie študentov v podmienkach podnikovej praxe pre ďalších približne 200 študentov.

Podpora vzdelávania študentov v podmienkach podnikovej praxe v tejto fáze bude prebiehať len v tých študijných programoch, ktoré spĺňajú podmienku perspektívnosti (zoznam študijných programov TU).

Vyzývame preto Vás, podniky a Vás, vysokoškolské pracoviská, aby ste nám zaslali svoje ponuky praxí pre študentov perspektívnych študijných programov na obdobie cca do septembra 2015.

Vami zaslané ponuky budú zverejňované na web stránke národného projektu www.vysokoskolacidopraxe.sk a študenti sa tak môžu na zverejnené ponuky prihlásiť. Pracovníci národného projektu Vás všetkých, záujemcov o zapojenie sa do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe (prax v podniku), budú kontaktovať a poskytnú Vám komplexné informácie o ďalšom postupe, kapacitách projektu a o ich zaradení, resp. nezaradení do podpory v tejto fáze projektu v súlade s podmienkami národného projektu.

V rámci tejto fázy sa zároveň pripravuje aj vytvorenie školiacich stredísk v podnikoch, formou verejného obstarávania. Informácie o VO a o možnostiach zapojenia sa podnikov nájdete po jeho vyhlásení TU.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.