Späť

Prax vo firme môže ponúknuť študentovi iný pohľad

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti dáva študentom, ktorí už s podporou národného projektu úspešne absolvovali vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe, ďalšiu možnosť – absolvovať vzdelávacie pobyty v zahraničí.

Táto aktivita je pre študentov príležitosťou oboznámiť sa na zahraničnom pracovisku s najmodernejšími technológiami v študovanom odbore, a zároveň  porovnať spôsoby práce a metódy riadenia vo firemnom sektore. Študenti počas minimálne jedného a maximálne troch mesiacov súvislého pobytu v niektorom zo špičkových zahraničných pracovísk získajú nielen množstvo cenných praktických skúseností, ale zvýšia svoju šancu uplatniť sa po skončení štúdia v niektorej z významných slovenských firiem.

Samotnému nástupu  na vzdelávací  pobyt v zahraničí  predchádzajú podmienky, ktoré každý zo študentov musí spĺňať. Predovšetkým študovať na niektorej z vysokých škôl vo všetkých krajoch Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja, úspešne absolvovať vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe na Slovensku s podporou národného projektu, ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a v neposlednom rade musia mať dobré odporúčanie lektorov z podniku a vysokej školy.

V týchto dňoch nastúpili na zahraničnú prax traja študenti. Ako prví vycestovali na dlhodobý pracovný pobyt do podniku Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG Sondermaschinenbau v Herzogenaurach v Nemecku študenti Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Do konca októbra tohto roka budú mať možnosť získavať užitočné pracovné skúsenosti priamo na pôde uznávanej zahraničnej firmy. Na prvé dojmy z nového pôsobiska v zahraničí sme sa spýtali priamo študentov. „Mojou hlavnou motiváciou bolo získanie nových vedomostí a skúseností v odbore, ktorý študujem“, povedal Anton, jeden z úspešných a veľmi šikovných študentov. „A musím priznať, že moje očakávania sa napĺňajú a som rád, že táto zahraničná prax vyšla a môžem vidieť a porovnávať rôzne druhy prístupov v jednom podniku, nové možnosti v oblastiach techniky a konštruovania," dodal. Kolega a spolužiak Lukáš sa tiež pridal: "Aj vďaka tomu, že sme doma na podnikovej praxi získali vynikajúce základy, môžeme teraz získavať skúsenosti navyše dokonca v zahraničí. Takúto šancu nemajú mnohí naši spolužiaci.“ A podobne to vníma aj tretí účastník vzdelávacieho pobytu v zahraničí. Študuje na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a svoje prvé skúsenosti z podnikovej sféry nadobudol vo firme CEIT Biomedical Engineering s.r.o. v Košiciach. Vďaka dobrým referenciám bol odporučený na zahraničnú prax do firmy ORTOTIP v slovinskom Maribore.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.